Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Opstellen (voorgenomen) besluiten, brieven en overeenkomsten
Verwerkingsnummer 1265
Verantwoordelijke(n)
  • Minister van Algemene Zaken, namens deze de Directeur Bedrijfsvoering

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) (Oud) medewerkers van AZ/CTIVD en TIB
Persoonsgegevens
Soort gegevens naw gegevens, persoonlijke gegevens, identificerende gegevens, financiële gegevens, rechtspositionele gegevens, arbeid of arbeidsomstandigheden gerelateerde gegevens, loopbaangegevens, opleidingsgegevens, gegevens bezwaar- en beroepsprocedures.
Verzameldoel De persoonsgegevens worden verwerkt voor het opstellen, behandelen en archiveren van alle binnen PO&I voorkomende (concept) besluiten, brieven en overeenkomsten in relatie tot het personeelsbestand.
Bewaartermijn Bewaartermijnen zijn vastgelegd in het Basisselectiedocument P-dossier Mens-en- werk 1945 - versie 2016, vastgesteld Staatscourant 61351 en 61358, 18 november 2016.
Bron Betrokkene en deels van AZ.
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Werknemer is deels verplicht P-gegevens in het kader van de Wet identificatieplicht, Wet Loonbelasting etc aan te leveren bij de werkgever, in dit geval MinAZ/CTIVD en TIB. Als dit niet gebeurt kan werknemer niet worden aangesteld/benoemd/tewerkgesteld bij MinAZ/CTIVD/TIB.
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking De persoonsgegevens worden verwerkt voor het opstellen, behandelen en archiveren van alle binnen PO&I voorkomende (concept) besluiten, brieven en overeenkomsten in relatie tot het personeelsbestand.
Rechtsgrond
  • Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke: AZ heeft een bedrijfsvoeringsbelang die het noodzakelijk maakt om de persoonsgegevens voor deze doeleinden te kunnen verwerken, welk doel niet op andere wijze kan worden bereikt.

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Betrokken medewerker MinAZ/CTIVD/TIB.
  • Secretariaat manager/bevoegd gezag.
  • Secretariaat DBV
  • Manager/bevoegd gezag
  • Unit P&O/I

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Minister van Algemene Zaken, namens deze de Directeur Bedrijfsvoering
Postadres Postbus 20001
2500EA Den Haag
NEDERLAND