Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Beheer (digitale) personeelsdossier excl. commissie- en WRR-leden & ingeleend IF
Verwerkingsnummer 1269
Verantwoordelijke(n)
  • Minister van Algemene Zaken, namens deze de Directeur Bedrijfsvoering

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) (Oud) medewerkers van het ministerie van Algemene Zaken excl. commissie- en WRR-leden & ingeleend IF
Persoonsgegevens
Soort gegevens naw gegevens, persoonlijke gegevens, identificerende gegevens, financiële gegevens, rechtspositionele gegevens, arbeid of arbeidsomstandigheden gerelateerde gegevens, loopbaan gegevens, opleidingsgegevens en gegevens bezwaar- en beroepsprocedures.
Verzameldoel De persoonsgegevens worden verwerkt voor het beheer van het (digitale) personeelsdossier exclusief commissie- en WRR-leden en ingeleend IF. Het betreft het borgen van (voorgenomen) besluiten, brieven en overeenkomsten evenals financiële gegevens en gegevens betreffende aanstelling en functioneren.
Bewaartermijn Bewaartermijnen zijn vastgelegd in het Basisselectiedocument P-dossier Mens- en- werk 1945- versie 2016, vastgesteld Staatscourant 61351 en 61358, 18 november 2016.
Bron UWV, APG, ABP, Belastingdienst, deurwaarders of andere partijen in het kader van uitvoering loonbeslag, AIVD in het kader van veiligheidsonderzoeken, gemeentes in het kader van VOG, advocaten, rechtbanken in geval van gerechtelijke procedures en overige partijen die met de werkgever communiceren over de werknemer.
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Werknemer is verplicht P-gegevens in het kader van de Wet op de identificatieplicht, Wet Loonbelasting etc. aan te leveren bij de werkgever, in dit geval (uud) medewerkers van het ministerie van Algemene Zaken excl. commissie- en WRR-leden & ingeleend IF. Als dit niet gebeurt kan de werknemer niet worden benoemd/aangesteld/tewerkgesteld bij MinAZ.
Bijzondere persoonsgegevens
  • Gegevens over gezondheid

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking De persoonsgegevens worden verwerkt voor het beheer van het (digitale) personeelsdossier exclusief commissie- en WRR-leden en ingeleend IF. Het betreft het borgen van (voorgenomen) besluiten, brieven en overeenkomsten evenals financiële gegevens en gegevens betreffende aanstelling en functioneren.
Rechtsgrond
  • Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke: AZ heeft een bedrijfsvoeringsbelang die het noodzakelijk maakt om de persoonsgegevens voor deze doeleinden te kunnen verwerken, welk doel niet op andere wijze kan worden bereikt.

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Betrokken medewerker MinAZ excl. commissie- en WRR-leden & ingeleend IF
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties/ P-direkt
  • Manager/bevoegd gezag
  • Unit P&O/I

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Minister van Algemene Zaken, namens deze de Directeur Bedrijfsvoering
Postadres Postbus 20001
2500EA Den Haag
NEDERLAND