Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Verzuimregistratie en (gedeeltelijke) hersteldmeldingen
Verwerkingsnummer 1470
Verantwoordelijke(n)
  • Minister van Algemene Zaken, namens deze de Directeur Bedrijfsvoering

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Medewerkers van het ministerie van Algemene Zaken
Persoonsgegevens
Soort gegevens Het betreft naam, personeelsnummer, 1ste ziektedag, reden ziekte (donorschap, zwangerschap, bedrijfsongeval etc) percentage arbeidsgeschiktheid en einddatum ziekte. naw gegevens, identificerende gegevens, arbeid of arbeidsomstandigheden gerelateerde gegevens.
Verzameldoel De persoonsgegevens worden verwerkt voor de van verzuim- en (gedeeltelijke) hersteld meldingen die P&O/I ontvangt van diensthoofden (met tussenkomst van het secretariaat) en aansluitend verwerkt in P-Direkt portaal. De persoonsgegevens kunnen verder worden gebruikt voor interne bedrijfsstatistiek, het ontwikkelen van beleid, voor beleidsonderzoek, voor de bedrijfsbeveiliging, het behandelen van geschillen, bezwaar- en beroepsprocedures en voor accountantscontrole.
Bewaartermijn Bewaartermijnen zijn vastgelegd in het Basisselectie document P-dossier mens-en-werk 1945- versie 2016. Vastgesteld Staatscourant 61351 & 61358, 18 november 2016. Bewaartermijn verschilt per type document en soort proces. Het betreft in de meeste gevallen een bewaartermijn van 7 jaar na administratieve afhandeling van het ontslag. Echter voor dit proces worden de ziek- en (gedeeltelijke) hersteldmeldingen die per mail worden ontvangen door P&O/I 12 maanden bewaard.
Bron Niet uitsluitend van de medewerker zelf, hij neemt wel initiatief bij ziek- en hersteldmelden en doet dit bij zijn manager. Bij langdurig of frequent verzuim kan de bedrijfsarts in overleg met de medewerker tot een vaststelling komen van een arbeidsgeschiktheidspercentage.
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Zie ARAR hoofdstuk 6 van art. 35 tot en met 48a.
Bijzondere persoonsgegevens
  • Gegevens over gezondheid

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking De persoonsgegevens worden verwerkt voor de van verzuim- en (gedeeltelijke) hersteld meldingen die P&O/I ontvangt van diensthoofden (met tussenkomst van het secretariaat) en aansluitend verwerkt in P-Direkt portaal.
Rechtsgrond
  • Wettelijke verplichting
  • Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke:

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Manager/bevoegd gezag
  • Secretariaat manager/bevoegd gezag
  • Unit P&O/I
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties/P-Direkt
  • Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Minister van Algemene Zaken, namens deze de Directeur Bedrijfsvoering
Postadres Postbus 20001
2500EA Den Haag
NEDERLAND