Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Introductiedag nieuwe medewerkers
Verwerkingsnummer 1665
Verantwoordelijke(n)
  • Minister van Algemene Zaken, namens deze de Directeur Bedrijfsvoering

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Nieuwe medewerkers van AZ (ambtenaren, stagiaires, inhuur, gedetacheerden)
Persoonsgegevens
Soort gegevens naw gegevens en voor communicatie benodigde gegevens,
Verzameldoel Het betreft het organiseren van een introductiedag t.b.v. nieuwe AZ-medewerkers
Bewaartermijn De gegevens worden gedurende een jaar bewaard.
Bron Gegevens zijn afkomstig uit managementinformatie en -rapportages. En de lijst met afmeldingen van de vorige bijeenkomst.
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking De persoonsgegevens worden verwerkt voor het organiseren van een introductiedag voor nieuwe AZ-medewerkers. Vanuit het proces managementinformatie wordt een overzicht gegenereerd van de nieuwe medewerkers. Tevens wordt gekeken naar de lijst met afmeldingen van de vorige introductiedag omdat deze personen nogmaals worden uitgenodigd.
Rechtsgrond
  • Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke: AZ heeft een bedrijfsvoeringsbelang die het noodzakelijk maakt om de persoonsgegevens voor deze doeleinden te kunnen verwerken, welk doel niet op andere wijze kan worden bereikt.

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Betrokken medewerker Organisatieonderdelen die betrokken zijn bij de organisatie van de introductiedag, te weten Unit P&O/I en DBV

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Minister van Algemene Zaken, namens deze de Directeur Bedrijfsvoering
Postadres Postbus 20001
2500EA Den Haag
NEDERLAND