Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Werving en selectie DPC
Verwerkingsnummer 2162
Verantwoordelijke(n)
  • Minister van Algemene Zaken, namens deze de Directeur Bedrijfsvoering

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Sollicitanten voor vacature bij DPC
Persoonsgegevens
Soort gegevens naw gegevens, persoonlijke gegevens, voor communicatie benodigde gegevens, loopbaangegevens en opleidingsgegevens.
Verzameldoel Werving en selectie van nieuw personeel t.b.v. DPC. Het betreft het proces van aantrekken, selecteren en aanstellen van geschikte kandidaten voor een (vaste) baan of tijdelijk werk dan wel stagiaires.
Bewaartermijn Bewaartermijnen zijn vastgelegd in het Basisselectiedocument P-dossier Mens- en Werk 1945 versie 2016, vastgesteld Staatscourant 61351 en 61358, 18 november 2016.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Sollicitatie kan alleen in behandeling worden genomen indien NAW-gegevens zijn overgelegd.
Bijzondere persoonsgegevens
  • Persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst blijkt
  • Persoonsgegevens waaruit politieke opvattingen blijken
  • Persoonsgegevens waaruit religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen blijken
Betrokkene(n) Medewerkers van AZ, betrokken bij de werving en selectie.
Persoonsgegevens
Soort gegevens naw gegevens, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens, gegevens betreffende de functie en taak binnen het dienstonderdeel, gegevens met betrekking tot de te verzenden of verzonden informatie.
Verzameldoel Het beheer van de persoonsgegevens voor de werving en selectie van nieuw personeel voor DPC. Het betreft het proces van aantrekken, selecteren en aanstellen van geschikte kandidaten voor een (vaste) baan of tijdelijk werk dan wel stage. De gegevens kunnen verder worden gebruikt voor interne bedrijfsstatistiek, het ontwikkelen van beleid, voor beleids- en wetenschappelijk onderzoek, voor de bedrijfsbeveiliging, het behandelen van geschillen, bezwaar- en beroepsprocedures en controle doeleinden.
Bewaartermijn Bewaartermijnen zijn vastgelegd in het Basisselectiedocument P-dossier Mens- en Werk 1945 versie 2016, vastgesteld Staatscourant 61351 en 61358, 18 november 2016.
Bron Betrokkene en deels van AZ.
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Het beheer van de persoonsgegevens voor de werving en selectie van nieuw personeel voor DPC. Het betreft het proces van aantrekken, selecteren en aanstellen van geschikte kandidaten voor een (vaste) baan of tijdelijk werk dan wel stagiaires. Concreet kan dit bestaan uit de beoordeling van de geschiktheid van betrokkene voor een functie die vacant is, eventuele afhandeling van de door de sollicitant gemaakte onkosten of de uitvoering of toepassing van een andere wet.
Rechtsgrond
  • Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke: AZ heeft een bedrijfsvoeringsbelang die het noodzakelijk maakt om de persoonsgegevens voor deze doeleinden te kunnen verwerken, welk doel niet op andere wijze kan worden bereikt.

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Vacaturehouder
  • Unit P&O/I
  • Secretariaat DPC

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Minister van Algemene Zaken, namens deze de Directeur Bedrijfsvoering
Postadres Postbus 20001
2500EA Den Haag
NEDERLAND