Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Verzuimspreekuur
Verwerkingsnummer 2167
Verantwoordelijke(n)
  • Minister van Algemene Zaken, namens deze de Directeur Bedrijfsvoering

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Medewerker AZ
Persoonsgegevens
Soort gegevens naw gegevens, persoonlijke gegevens, voor communicatie benodigde gegevens en arbeid of arbeidsomstandigheden gerelateerde gegevens.
Verzameldoel De persoonsgegevens worden verwerkt voor het oproepen van medewerkers, de behandeling, afdoening en archivering van het verzuimspreekuur alsmede het verzuimspreekuur zelf. De persoonsgegevens kunnen verder worden gebruikt voor statistische- en andere overzichten voor interne bedrijfsstatistiek, het ontwikkelen van beleid, voor beleids- en wetenschappelijk onderzoek, voor de bedrijfsbeveiliging, het behandelen van geschillen, bezwaar- en beroepsprocedures en voor accountantscontrole.
Bewaartermijn Bewaartermijnen zijn vastgelegd in het Basisselectiedocument 168 P-dossier Mens- en Werk 1945 versie 2016, vastgesteld Staatscourant 61351 en 61358, 18 november 2016.
Bron Bedrijfsarts
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Gegevens over gezondheid

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking De persoonsgegevens worden verwerkt voor het oproepen van medewerkers, de behandeling, afdoening en archivering van het verzuimspreekuur alsmede het verzuimspreekuur zelf.
Rechtsgrond
  • Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke: AZ heeft een bedrijfsvoeringsbelang die het noodzakelijk maakt om de persoonsgegevens voor deze doeleinden te kunnen verwerken, welk doel niet op andere wijze kan worden bereikt.

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Unit P&O/I
  • Bedrijfsarts
  • Manager medewerker
  • Medewerker

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Minister van Algemene Zaken, namens deze de Directeur Bedrijfsvoering
Postadres Postbus 20001
2500EA Den Haag
NEDERLAND