Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Vastleggen van gesprekken externe evaluatie WRR
Verwerkingsnummer 2621
Verantwoordelijke(n)
  • Minister van Algemene Zaken, namens deze de Directeur Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Geïnterviewde personen
Persoonsgegevens
Soort gegevens Persoonlijke visie op werkwijze van de WRR
Verzameldoel Informatie en visie uit gesprekken vastleggen om inzicht te verkrijgen in de huidige werkwijze en behaalde resultaten van de WRR.
Bewaartermijn Max. 10 jaar conform Rijksarchiefwet en de richtlijn van de KNAW.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Soort gegevens Naam, functie & organisatiegegevens
Verzameldoel Verantwoording kunnen afleggen over het proces van de externe evaluatie van de WRR
Bewaartermijn Eeuwig. De naam van de persoon, functie en organisatienaam worden opgenomen in het uiteindelijke rapport van de externe evaluatiecommissie als 'Gesproken personen'. Zie BSD 053 handeling 192.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Persoonsgegevens waaruit politieke opvattingen blijken

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Informatie en visie uit gesprekken vastleggen om inzicht te verkrijgen in de huidige werkwijze en behaalde resultaten van de WRR.
Rechtsgrond
  • Toestemming betrokkene

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Leden van de externe evaluatiecommissie
  • Ambtelijk secretaris van de externe evaluatiecommissie (altijd stafmedewerker van de WRR).
  • Secretariaat van de WRR

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Minister van Algemene Zaken, namens deze de Directeur Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
Postadres Postbus 20004
2500EA Den Haag
NEDERLAND