Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Afnemen van ambtenarenbelofte- of eed en de geheimhoudingsverklaring
Verwerkingsnummer 274
Verantwoordelijke(n)
  • Minister van Algemene Zaken, namens deze de Directeur Bedrijfsvoering

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) AZ medewerker (vast of ingehuurd)
Persoonsgegevens
Soort gegevens AZ medewerker (vast of ingehuurd)
Verzameldoel wettelijke eis, identificatiemiddel http://wetten.overheid.nl/BWBR0036520/2015-04-16
Bewaartermijn Het document wordt opgenomen in het personeelsdossier en heeft dezelfde bewaartermijn als het personeelsdossier in P-Direkt. De gegevens voldoen aan de eisen in de Regeling bescherming persoonsgegevens in personeelsdossiers en Emplaza BZK (zie artikel 17)
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Wettelijke eis
Rechtsgrond
    Wettelijke verplichting

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Leidinggevende
  • Medewerker
  • PO en I adviseurs van het ministerie van Algemene Zaken

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Minister van Algemene Zaken, namens deze de Directeur Bedrijfsvoering
Postadres Postbus 20001
Den Haag
NEDERLAND