Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Adresgids voor Rijksabtenaren op Rijksportaal
Verwerkingsnummer 275
Verantwoordelijke(n)
  • Minister van Algemene Zaken, namens deze de Directeur Bedrijfsvoering

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) AZ medewerkers
Persoonsgegevens
Soort gegevens a. naam b. eventueel foto (deze wordt door de medewerker zelf op vrijwillige basis verstrekt) c. functie d. afdeling e. telefoonnummer (vast, bgg, mobiel) f. postadres g. bezoekadres
Verzameldoel a t/m g Het onderhouden van contacten; communicatie met collega rijksambtenaren
Bewaartermijn Tot betrokkene uit dienst is. Bij uitvoering van het uitdiensttredingsproces worden de gegevens automatisch verwijderd.
Bron De meeste gegevens worden aangeleverd door het IDM proces. De pasfoto en het mobiele nummer is een keuze, die kan naar behoefte worden geupload door de betrokkene.
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst blijkt

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Het in contact kunnen komen met collega rijksambtenaren
Rechtsgrond
  • Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke: AZ heeft een bedrijfvoeringsbelang, waardoor het noodzakelijk is om deze persoonsgegevens te verwerken. Dit doel kan niet op andere wijze worden bereikt.

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Alle rijksambtenaren die geautoriseerd zijn en toegang hebben tot het Rijksportaal.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Minister van Algemene Zaken, namens deze de Directeur Bedrijfsvoering
Postadres Postbus 20001
2500EA Den Haag
NEDERLAND