Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking ICT servicemanagement ondersteuning
Verwerkingsnummer 276
Verantwoordelijke(n)
  • Minister van Algemene Zaken, namens deze de Directeur Bedrijfsvoering

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) 1. Medewerkers van het ministerie van Algemene Zaken
Persoonsgegevens
Soort gegevens a. Unieke zoekcode b. gegevens naam (voorletters, voornaam, achternaam, titel, achtervoegsel) c. Geslacht d. Account(naam) e. Functie (en eventueel rol/rollen) f. Servicemanagement functie (of iemand toestemmingsbevoegde of VIP is), g. Organisatieonderdeel h. Categorie (een interne of externe medewerker), i. Zakelijke telefoonnummers j. Zakelijke emailadressen k. Uitgeleverde middelen (datum uitlevering, datum aanschaf, type middel) l. Datum in dienst m. Locatie n. Gemelde incidenten
Verzameldoel De gegevensverwerking heeft tot doel het gebruik van persoonsgegevens voor de bedrijfsbeveiliging en het beheer van de ITIL/ISM processen, de kwaliteitscontrole hiervan te kunnen bewaken en de zakelijke goederen te kunnen leveren.
Bewaartermijn BSD 092 Handeling 92 Het ondersteunen van het eigen departement ten aanzien van de interne informatievoorziening. 5 jaar. In verband met het koppelen van medewerkers aan de aan hun verstrekte middelen geldt hier 5 jaar na uitdiensttreding van betreffende medewerker.
Bron Het Identity Management proces
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking De gegevensverwerking heeft tot doel het gebruik van persoonsgegevens voor de bedrijfsbeveiliging en het beheer van de ITIL/ISM processen, de kwaliteitscontrole hiervan te kunnen bewaken en de zakelijke goederen te kunnen leveren.
Rechtsgrond
    Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke: AZ heeft een bedrijfsvoeringbelang, waardoor het noodzakelijk is om deze persoonsgegevens te verwerken. Dit doel kan niet op andere wijze worden bereikt.
Doel verwerking De verwerking kan verder gebruikt worden voor het maken van statistische- en andere overzichten voor interne bedrijfsstatistiek, voor het ontwikkelen van beleid met betrekking securitymanagement, voor beleids- of wetenschappelijk onderzoek, het behandelen van geschillen en het doen uitoefenen van controle door auditors of accountants.
Rechtsgrond
    Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke: AZ heeft een bedrijfsvoeringsbelang die het noodzakelijk maakt om de persoonsgegevens voor deze doeleinden te kunnen verwerken, welk doel niet op andere wijze kan worden bereikt.

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Gegevens kunnen worden ingezien door ICT (servicedesk, functioneel beheerders, adviseurs en backoffice). Gegevens zijn benodigd voor het kunnen leveren van ICT dienstverlening. Dit geldt voor de gegevens van categorie a t/m m.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Minister van Algemene Zaken, namens deze de Directeur Bedrijfsvoering
Postadres Postbus 20001
Den Haag
NEDERLAND