Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Centraal Adressen Bestand WRR (CAB)
Verwerkingsnummer 277
Verantwoordelijke(n)
  • Minister van Algemene Zaken, namens deze de Directeur Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Relaties van de WRR
Persoonsgegevens
Soort gegevens a. naw gegevens; b. telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens; c. gegevens betreffende de functie en taak binnen de organisatie van de relatie; d. andere gegevens dan bedoeld onder a en b die noodzakelijk zijn voor het onderhouden van het contact met de relatie; d. gegevens met betrekking tot de te verzenden en verzonden informatie over publicaties of evenementen;
Verzameldoel a. de communicatie met de betrokkenen, waaronder het onderhouden van contacten met betrokkenen en de mogelijke dienstverlening door of aan de WRR; b. het verzenden van informatie over de publicaties en evenementen van de WRR; c. het bijhouden van een overzicht van de verzonden publicaties of evenementen.
Bewaartermijn 5 jaar (zie basisselectiedocument)
Bron Betrokkene en deels van WRR.
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Soort gegevens Privé-NAW gegevens indien het een oud-medewerker van de WRR betreft (geslacht, titulatuur, voorletters, roepnaam, tussenvoegsel, achternaam, straat, postcode en woonplaats)
Verzameldoel Correspondentie en intern beheer
Bewaartermijn 12 jaar (zie basisselectiedocument) Deels van de gegevens wordt aansluitend gearchiveerd en overgebracht naar Nationaal Archief.
Bron Betrokkene en deels van WRR.
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking a. de communicatie met de betrokkenen, waaronder het onderhouden van contacten met betrokkenen en de mogelijke dienstverlening door of aan de WRR; b. het verzenden van informatie over de publicaties en evenementen van de WRR; c. het bijhouden van een overzicht van de verzonden informatie of publicaties.
Rechtsgrond
  • Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke: De WRR heeft een bedrijfsvoeringsbelang die het noodzakelijk maakt om de persoonsgegevens voor deze doeleinden te kunnen verwerken, welk doel niet op andere wijze kan worden bereikt.

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Ondersteunend personeel van de WRR

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Minister van Algemene Zaken, namens deze de Directeur Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
Postadres Postbus 20004
2500EA Den Haag
NEDERLAND