Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Contract en leveranciersmanagement kerndepartement Ministerie van Algemene Zaken
Verwerkingsnummer 284
Verantwoordelijke(n)
  • Minister van Algemene Zaken, namens deze de Directeur Bedrijfsvoering

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) 1. Inkooprelaties
Persoonsgegevens
Soort gegevens 1a. Naam 1b. Adres 1c. Woonplaats 1d. Emailadres 1e. Telefoonnummer 1f. Optioneel: Algemene informatie
Verzameldoel 1a. Correct inkoopdossier, t.b.v. contractopstellen en contractuitnutting 1b. idem 1c. idem 1d. om contact op te kunnen nemen 1e. om contact op te kunnen nemen 1f. In algemene informatievelden wordt inkoopgerelateerde gegevens vermeld ten behoeven van goed contractbeheer of relatiebeheer.
Bewaartermijn BSD 092 Handeling 92 Het ondersteunen van het eigen departement ten aanzien van de interne informatievoorziening. 5 jaar. Contracten en overeenkomsten vallen onder de Algemene Wet inzake Rijksbelasting (Awr) en worden 10 jaar bewaard.
Bron proces rond contractmanagement
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking 1.Conform wet en regelgeving vastleggen gegevens en beheer op contractgegevens benodigd voor het voeren van een goed contract- leveranciersmanagement
Rechtsgrond
    Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke: AZ heeft een bedrijfsvoeringbelang, waardoor het noodzakelijk is om deze persoonsgegevens te verwerken. Dit doel kan niet op andere wijze worden bereikt.

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • 1. Rijkonderdelen ( bijv. categoriemanagers, icia IUC-s ) (zie 6.1 II, a t/m f )
  • 2. Belastingdienst (zie 6.1 II, a t/m f )
  • 3. Binnen AZ aan budgethouders ( meestal ook contracteigenaar ) (zie 6.1 II, a t/m f )

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Minister van Algemene Zaken, namens deze de Directeur Bedrijfsvoering
Postadres Postbus 20001
Den Haag
NEDERLAND