Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Financiele administratie Algemene Zaken
Verwerkingsnummer 290
Verantwoordelijke(n)
  • Minister van Algemene Zaken, voor deze de Directeur Financieel-Economische Zaken

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) relaties (de betrokkenen hebben een financiële relatie met AZ);
Persoonsgegevens
Soort gegevens a. naw gegevens; b. identificerende gegevens; c. voor communicatie benodigde gegevens; d. financiële gegevens; e. contractuele gegevens; f. andere dan onder a tot en met e bedoelde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van een andere wet.
Verzameldoel a. het beheer van de financiële administratie van de organisatieonderdelen van AZ; b. het doen van betalingen of het innen van vorderingen van relaties, waaronder begrepen het in handen stellen van derden van vorderingen; c. het onderhouden van contacten met relaties door AZ.
Bewaartermijn 7 jaar (zie basisselectiedocument)
Bron Betrokkene en deels van AZ.
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) medewerkers van AZ of betrokken dienstverleners
Persoonsgegevens
Soort gegevens a. naw gegevens; b. identificerende gegevens; c. voor communicatie benodigde gegevens; d. functie binnen AZ (AZ breed), autorisatieniveau, gebruiksgegevens en bevoegdheden.
Verzameldoel De verwerking kan verder gebruikt worden voor het maken van statistische- en andere overzichten voor interne bedrijfsstatistiek, voor beleids- of wetenschappelijk onderzoek, voor de bedrijfsbeveiliging, het behandelen van geschillen en het doen uitoefenen van accountantscontrole.
Bewaartermijn 7 jaar (zie basisselectiedocument)
Bron Betrokkene en deels van AZ.
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Soort gegevens a. naw gegevens; b. identificerende gegevens; c. voor communicatie benodigde gegevens; d. financiële gegevens; e. contractuele gegevens; f. andere dan onder a tot en met e bedoelde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van een andere wet.
Verzameldoel De verwerking kan verder gebruikt worden voor het maken van statistische- en andere overzichten voor interne bedrijfsstatistiek, voor beleids- of wetenschappelijk onderzoek, voor de bedrijfsbeveiliging, het behandelen van geschillen en het doen uitoefenen van accountantscontrole.
Bewaartermijn 7 jaar (zie basisselectiedocument)
Bron Van de betrokkene en deels van AZ.
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking De verwerking van de persoonsgegevens heeft tot doel: a. het beheer van de financiële administratie van de organisatieonderdelen van AZ; b. het doen van betalingen of het innen van vorderingen van relaties, waaronder begrepen het in handen stellen van derden van vorderingen; c. het onderhouden van contacten met relaties door AZ.
Rechtsgrond
  • Uitvoering overeenkomst
  • Wettelijke verplichting
  • Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke:

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • 1. personen die noodzakelijkerwijs zijn betrokken bij de financiële administratie van AZ;
  • 2. controlerende instanties, voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van hun taak.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Minister van Algemene Zaken, voor deze de Directeur Financieel-Economische Zaken
Postadres Postbus 20001
2500EA Den Haag
NEDERLAND