Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Uitleenadministratie Algemene Zaken
Verwerkingsnummer 315
Verantwoordelijke(n)
  • Minister van Algemene Zaken, namens deze de Directeur DPC

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Medewerkers ministerie van Algemene Zaken
Persoonsgegevens
Soort gegevens a.naam en andere identificerende gegevens; b.telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens; c.gegevens betreffende de functie en taak binnen AZ; d.gegevens betreffende de door de betrokkene te verrichten werkzaamheden; e.gegevens met betrekking tot de uitleenfaciliteiten; f.gegevens betreffende de aan de betrokkene beschikbaar gestelde werk- en bedrijfsruimte, voertuigen, fietsen, boeken, kantoorbehoeften en ander materiaal of kleding, alsmede andere voorzieningen.
Verzameldoel a. intern beheer van de uitleenfaciliteiten; b. intern beheer van de kranten- en tijdschriftenabonnementen en interne verspreiding kranten; c. intern beheer van uitleenbibliotheken. De verwerking kan verder gebruikt worden voor het maken van statistische- en andere overzichten voor interne bedrijfsstatistiek, voor de bedrijfsbeveiliging en het doen uitoefenen van accountantscontrole.
Bewaartermijn 2 jaar (zie basisselectielijst)
Bron Van de betrokkene en deels van AZ.
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Anders kan betrokkene geen gebruikmaken van de uitleenfaciliteiten of abonnementen.
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) externe instantie of persoon die boek leent of uitleent
Persoonsgegevens
Soort gegevens a. naam en andere identificerende gegevens; b. telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens; c. gegevens met betrekking tot de uitleenfaciliteiten.
Verzameldoel a. intern beheer van uitleenbibliotheken. De verwerking kan verder gebruikt worden voor het maken van statistische- en andere overzichten voor interne bedrijfsstatistiek, voor de bedrijfsbeveiliging en het doen uitoefenen van accountantscontrole.
Bewaartermijn 2 jaar
Bron Van de betrokkene en deels van AZ.
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Anders kan betrokkene boek niet lenen of uitlenen.
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking a. intern beheer van de uitleenfaciliteiten; b. intern beheer van de kranten- en tijdschriftenabonnementen en interne verspreiding kranten; c. intern beheer van uitleenbibliotheken. De verwerking kan verder gebruikt worden voor het maken van statistische- en andere overzichten voor interne bedrijfsstatistiek, voor de bedrijfsbeveiliging en het doen uitoefenen van accountantscontrole.
Rechtsgrond
  • Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke: AZ heeft een bedrijfsvoeringsbelang die het noodzakelijk maakt om de persoonsgegevens voor deze doeleinden te kunnen verwerken, welk doel niet op andere wijze kan worden bereikt.

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Degene, waaronder begrepen derden, die belast zijn met of leiding geven aan de uitleenfaciliteiten of het intern beheer of die daarbij noodzakelijk zijn betrokken. De gegevens worden verstrekt voor de doeleinden van de verwerkingsactiviteit.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Minister van Algemene Zaken, namens deze de Directeur DPC
Bezoekadres Buitenhof 34
2513AH Den Haag
NEDERLAND