Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Verwerking tbv overeenkomst levering diensten Platform Rijksoverheid Online
Verwerkingsnummer 4283
Verantwoordelijke(n)
  • Minister van Algemene Zaken, namens deze de Directeur DPC

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Medewerkers departementen (opdrachtgevers en liaisons)
Persoonsgegevens
Soort gegevens 1) NAW-gegevens [naam], 2) Gegevens voor communicatie [e-mail, telefoonnr.], 3) Rechtspositionele gegevens [functie]
Verzameldoel Voor het accorderen van toegangsverzoeken en communicatie over de dienstverlening.
Bewaartermijn Tot het moment betrokkene wordt vervangen door een ander.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) Medewerkers departementen (gebruikers systemen)
Persoonsgegevens
Soort gegevens 1) NAW-gegevens [naam], 2) Gegevens voor communicatie [e-mail, telefoonnr.], 3) Autorisatie gegevens [gebruikersnaam + wachtwoord]
Verzameldoel Voor het verlenen van toegang tot de systemen, het vastleggen van een akkoordverklaring en communicatie over de geleverde dienst.
Bewaartermijn Zolang de betrokkene gebruik maakt van het Platform Rijksoverheid Online (PRO)
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) Leveranciers AZ
Persoonsgegevens
Soort gegevens 1) NAW-gegevens [naam], 2) Gegevens voor communicatie [e-mail, telefoonnr.], 3) Rechtspositionele gegevens [functie], 4) Autorisatie gegevens, 5 Contractuele gegevens
Verzameldoel Voor communicatie en contractbeheer t.a.v. de dienstverlening
Bewaartermijn Zolang de leverancier een contractpartner is.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Documentatie tbv toegang en beheer tot het contentmanagementsysteem van PRO
Rechtsgrond
  • Uitvoering overeenkomst

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Degenen die belast zijn met de verwerking van de gegevens voor de uitvoering van hun taken of werkzaamheden
  • Verwerkers

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Minister van Algemene Zaken, namens deze de Directeur DPC
Bezoekadres Buitenhof 34
2513AH Den Haag
NEDERLAND