Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Accountbeheer app-stores "Rijksoverheid"
Verwerkingsnummer 4300
Verantwoordelijke(n)
  • Minister van Algemene Zaken, namens deze de Directeur DPC

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Accounthouders (overheid en particulier), medewerkers leveranciers, opdrachtgevers (overheid)
Persoonsgegevens
Soort gegevens 1) NAW-gegevens [naam, adres], 2) Gegevens voor communicatie [e-mailadres en telefoonnr.]. 3) Rechtspositionele gegevens [functie]
Verzameldoel Aanmaken accounts en communicatie met actoren
Bewaartermijn Zolang de betrokkene gebruikmaakt van het account "Rijksoverheid" in de bedoelde app stores
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Het verlenen van toegangsrechten aan ontwikkelaars/opdrachtgevers van apps tot de "Rijksoverheid" app-stores (Google, Apple Blackberry en Microsoft).
Rechtsgrond
  • Uitvoering overeenkomst

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Degenen die belast zijn met de verwerking van de gegevens voor de uitvoering van hun taken of werkzaamheden
  • Derden: De app-store eigenaren zijn zelfstandig verantwoordelijk voor de verwerking binnen de app-stores. DPC heeft voor de levering van de gegevens een overeenkomst met de app-store eigenaren.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? USA (Apple, Microsoft, Google), Canada (Blackberry)
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Minister van Algemene Zaken, namens deze de Directeur DPC
Bezoekadres Buitenhof 34
2513AH Den Haag
NEDERLAND