Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Verwerkingen registreren in het AVG verwerkingsregister
Verwerkingsnummer 4401
Verantwoordelijke(n)
  • Minister van Algemene Zaken, namens deze de Secretaris Generaal

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Medewerkers die namens een verantwoordelijke uit in de organisatie van het ministerie van Algemene Zaken belast zijn met de uitvoering van de AVG.
Persoonsgegevens
Soort gegevens naw gegevens, voor communicatie benodigde gegevens, rechtspositionele gegevens
Verzameldoel Het bijhouden van het register van de verwerkingsactiviteiten die onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Algemene Zaken plaatsvinden. Doel is: transparantie over de verwerkingen van persoonsgegevens, en bevorderen van het toezicht op de naleving van de AVG.
Bewaartermijn Zolang de betreffende medewerker namens een verantwoordelijke uit in de organisatie van het ministerie van Algemene Zaken belast is met de uitvoering van de AVG.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Dan wordt de medewerker niet geautoriseerd voor het register en kan deze de verwerkingsactiviteiten niet vastleggen.
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Het bijhouden van het register van de verwerkingsactiviteiten die onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Algemene Zaken plaatsvinden. Doel is: transparantie over de verwerkingen van persoonsgegevens, en bevorderen van het toezicht op de naleving van de AVG.
Rechtsgrond
  • Wettelijke verplichting

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Lokaal functioneel beheer van het ministerie van Algemene Zaken
  • Centraal functioneel beheer van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat
  • Functionaris Gegevensbescherming van het ministerie van Algemene Zaken
  • CISO office van het ministerie van Algemene Zaken

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Minister van Algemene Zaken, namens deze de Secretaris Generaal
Postadres Postbus 20001
2500EA Den Haag
NEDERLAND