Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Audio-visuele registratie respondenten usability lab onderzoek
Verwerkingsnummer 480
Verantwoordelijke(n)
  • Minister van Algemene Zaken, namens deze de Directeur DPC

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Respondenten/deelnemers aan usability-onderzoek
Persoonsgegevens
Soort gegevens Persoonlijke gegevens (audio-visuele opname)
Verzameldoel De opname bevat een registratie van de betrokkene en diens computeractiviteiten tijdens het onderzoek. Deze gegevens worden gebruikt ter ondersteuning van de resultaten en het maken van ontwerpkeuzen tbv het onderzochte..
Bewaartermijn 3 maanden
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Soort gegevens Contractuele gegevens
Verzameldoel Toestemmingsverlening betrokkenen voor gebruik en opslag van het audio- en videoopname
Bewaartermijn 3 maanden (net zolang als de audio-visuele opname)
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Soort gegevens NAW-gegevens [naam]
Verzameldoel Om de respondent persoonlijk te kunnen verwelkomen.
Bewaartermijn 3 maanden
Bron Het bureau dat de respondenten voor ons werft verstrekt ons de naam van de respondent
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Respondenten worden uitgenodigd deel te nemen aan een usability onderzoek op locatie van DPC. De computeractiviteiten van en de betrokkene zelf worden via videoregistratie vastgelegd. Deze videobestanden worden uiterlijk 3 maanden bewaard ten behoeve van ondersteuning van de onderzoeksresultaten.
Rechtsgrond
  • Uitvoering overeenkomst

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Degenen die belast zijn met de verwerking van de gegevens voor de uitvoering van hun taken of werkzaamheden

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Minister van Algemene Zaken, namens deze de Directeur DPC
Bezoekadres Buitenhof 34
2513AH Den Haag
NEDERLAND