Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Vastleggen van gesprekken t.b.v. het wetenschappelijke onderzoek
Verwerkingsnummer 566
Verantwoordelijke(n)
  • Minister van Algemene Zaken, namens deze de Directeur Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Geïnterviewde personen
Persoonsgegevens
Soort gegevens Informatie of specifieke visie van een persoon (vanuit een bepaalde beroepsfunctie of organisatie/brancheorganisatie) op een onderwerp van een WRR onderzoek.
Verzameldoel Doel: om uiteindelijk te komen tot onderbouwde conclusies en aanbevelingen voor het onderwerp van onderzoek.
Bewaartermijn Maximaal 10 jaar, conform de archiefwet en de richtlijn van Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Soort gegevens Naam, Adres en Woonplaatsgegevens
Verzameldoel Om contact met de betrokkene te kunnen nemen en deze eventueel op de hoogte te houden van de ontwikkelingen en voortgang van een bepaald WRR-onderzoek
Bewaartermijn Na einde van het onderzoek, maximaal 10 jaar, conform de archiefwet en de richtlijn van Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Soort gegevens Functie & organisatienaam
Verzameldoel Ten behoeve van het wetenschappelijk onderzoek worden gesprekken met p.. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
Bewaartermijn Eeuwig. Functie of organisatienaam van een geïnterviewd persoon wordt opgenomen in de lijst 'Gesproken personen' van de publicatie en is openbaar.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Persoonsgegevens waaruit politieke opvattingen blijken

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Ten behoeve van het wetenschappelijk onderzoek worden gesprekken met personen uit het omgevingsveld van het onderzoek vastgelegd als bron van informatie voor het onderzoek.
Rechtsgrond
  • Toestemming betrokkene
  • Wettelijke verplichting
  • Taak van algemeen belang

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Intern WRR-Projectteam van een onderzoek
  • Secretariaat van de WRR

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Minister van Algemene Zaken, namens deze de Directeur Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
Postadres Postbus 20004
2500EA Den Haag
NEDERLAND