Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Inhuur externen
Verwerkingsnummer 5805
Verantwoordelijke(n)
  • Minister van Algemene Zaken, namens deze de Directeur DPC (IUC)

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) in te huren persoon
Persoonsgegevens
Soort gegevens 1. naw gegevens 2. persoonlijke gegevens 3. identificerende gegevens 4. voor communicatie benodigde gegevens 5. financiële gegevens 6. rechtspositionele gegevens 7. arbeid of arbeidsomstandigheden gerelateerde gegevens 8. loopbaangegevens 9. opleidingsgegevens 10. contractuele gegevens 15. autorisatie en gebruiksgegevens
Verzameldoel beoordeling geschiktheid voor inhuur
Bewaartermijn Indien niet aangenomen: - 4 weken na beëindiging sollicitatieprocedure zonder toestemming, ihkv de AVG. - 1 jaar na beëindiging sollicitatieprocedure met toestemming van de sollicitant, ihkv de AVG. Indien wel aangenomen: - salarisadministratie: 7 jaar na afloop contract, in het kader van de Wet Rijksbelastingen. - Loonbelastingverklaringen, kopie identiteitsbewijs: 5 jaar na afloop contract, ihkv de AVG - VOG, integriteitsverklaring en de geheimhoudingsverklaring: 2 jaar, ihkv de AVG
Bron Tussenpersoon (broker/Intermediair)
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Beoordeling en borging voor de inhuur van een persoon.
Rechtsgrond
    Uitvoering overeenkomst

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Medewerkers AZ

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Minister van Algemene Zaken, namens deze de Directeur DPC (IUC)
Bezoekadres Buitenhof 34
Den Haag
NEDERLAND