Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Publieksvoorlichting Informatie-Rijksoverheid
Verwerkingsnummer 5837
Verantwoordelijke(n)
 • Minister van Algemene Zaken, namens deze de Directeur DPC (VB)

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Alle personen die vragen stellen aan Informatie Rijksoverheid
Persoonsgegevens
Soort gegevens Voor communicatie benodigde gegevens zoals e-mailadres en telefoonnummer.
Verzameldoel Voor communicatie benodigde (persoons)gegevens worden alleen gebruikt om de vraag te kunnen beantwoorden. Door vraagsteller zelf extra aangeleverde (bijzondere) persoonsgegevens worden niet voor het proces gebruikt, maar wel opgeslagen omdat deze niet automatisch weg te filteren zijn.
Bewaartermijn 2 jaar (zie selectielijst 046 en handeling 235)
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst blijkt
 • Persoonsgegevens waaruit politieke opvattingen blijken
 • Persoonsgegevens waaruit religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen blijken
 • Persoonsgegevens waaruit het lidmaatschap van een vakbond blijkt
 • Gegevens over gezondheid
 • Gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid
 • Gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Voor communicatie benodigde (persoons)gegevens worden gebruikt om de vraag te kunnen beantwoorden. Door vraagsteller zelf extra aangeleverde (bijzondere) persoonsgegevens worden niet voor het proces gebruikt, maar wel opgeslagen omdat deze niet automatisch weg te filteren zijn.
Rechtsgrond
  Wettelijke verplichting

Is er sprake van automatische besluitvorming?

 • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

 • Loketten en backoffices van Ministeries die de vraag ter beantwoording overnemen.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Minister van Algemene Zaken, namens deze de Directeur DPC (VB)
Bezoekadres Buitenhof 34
Den Haag
NEDERLAND