Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking deelnemers verschillende overleggroepen Beeldcentrum
Verwerkingsnummer 7219
Verantwoordelijke(n)
  • Minister van Algemene Zaken, namens deze de Directeur DPC (BC)

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) deelnemers overleggroepen
Persoonsgegevens
Soort gegevens - naw gegevens (naamadreswoonplaats) - voor communicatie benodigde gegevens
Verzameldoel contact
Bewaartermijn Het verzamelen va de contactgegevens van kennishebbers valt onder kennisontwikkeling ten behoeve van interne voorlichting. Hiervoor geld BSD 046, handeling 254. Aangezien de persoonsgegevens geen enkele meerwaarde bieden als de kennishebber niet meer aan een bepaald overleg deelneemt heeft DPC besloten de contactgegevens alleen te bewaren zolang de samenwerking duurt.
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking om goed in kaart te hebben welke personen aan welke overleggroep deelnemen en daar ook de overlap in te zien.
Rechtsgrond
    Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke: Bedrijfsvoering

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • medewerkers van het Beeldcentrum

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Minister van Algemene Zaken, namens deze de Directeur DPC (BC)
Bezoekadres Buitenhof 34
Den Haag
NEDERLAND