Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Rapportage interne- en externe inhuur
Verwerkingsnummer 7240
Verantwoordelijke(n)
  • Minister van Algemene Zaken, namens deze de Directeur DPC (CC)

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Alle leden van de Communicatiepool
Persoonsgegevens
Soort gegevens - naw gegevens (naamadreswoonplaats) - persoonlijke gegevens; - voor communicatie benodigde gegevens; - identificerende gegevens - financiele gegevens - loopbaangegevens - foto
Verzameldoel matching, dossiervorming en administratie
Bewaartermijn Interne inhuur maximaal 2 jaar. Externe inhuur maximaal 2 jaar na afsluiten dossier. Dit is korter dan de 5 jaar die de BSD 077 Personeelsinformatievoorziening en –administratie handeling 58 voorschrijft
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst blijkt

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking De interne communicatiepool biedt ambtelijke professionals die werkzaam in overheidsdienst de mogelijkheid om gedetacheerd te worden. Doel is ervaring op doen, netwerk vergroten en persoonlijke ontwikkeling op basis van vrijwillige aanmelding. Hiertoe wordt met toestemming (annex bij intake) een cv ter beschikking gesteld aan mogelijke opdrachtgevers. Middels een toegevoegde passage in de mail bij aanbieding van het cd wordt verwerkers verzocht de cv na 'gebruik' per direct te vernietigen.
Rechtsgrond
    Toestemming betrokkene
Doel verwerking Het doel van de persoonsgegevens door de Externe inhuur voor de ROK's Woordvoering en Communicatiestrategen is te kunnen beschikken over gegevens, die noodzakelijk zijn om partijen voor een inhuuraanvraag bij elkaar te brengen en (bij een match) een concept Nadere Overeenkomst (NOK) te kunnen opstellen en jaarlijkse rapportages te kunnen opstellen.
Rechtsgrond
    Uitvoering overeenkomst
Doel verwerking Het doel van de persoonsgegevens door ROK Communicatieprofessionals en Webredactie is te kunnen beschikken over gegevens, die noodzakelijk zijn om een inkoopaanvraag te registreren (uitputtings-)rapportages op te kunnen opstellen.
Rechtsgrond
    Uitvoering overeenkomst

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Opdrachtgevers vanuit de communicatiediscipline bij de (Rijks)Overheid

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Minister van Algemene Zaken, namens deze de Directeur DPC (CC)
Bezoekadres Buitenhof 34
Den Haag
NEDERLAND