Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Beheervoorziening Rijks Identificerend Nummer (BvRIN)
Verwerkingsnummer 1010
Verantwoordelijke(n)
  • Directeur Chief Information Officer Rijk

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Rijksmedewerkers (intern en extern)
Persoonsgegevens
Soort gegevens De RIN-persoonsgegevenset bestaat op dit moment uit: 1. RIN 2. voornamen 3. voorvoegsels 4. geslachtsnaam 5. geboortedatum 6. geboorteplaats/gemeente 7. geslacht 8. nationaliteit. Daarnaast zijn in het RIN-register ook verwijzingen naar het WID-document opgenomen, voor die gevallen waarin de RIN-persoonsgegevenset onvoldoende onderscheidend is: 9. WID-nummer 10. ‘geldig tot’-datum WID.
Verzameldoel Toekennen Rijks Identificerend Nummer (RIN)
Bewaartermijn Tot 6 maanden na beëindiging van de laatste werkrelatie van de persoon met het Rijk.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Dan krijgt hij/zij géén RIN, kan niet worden geregistreerd in noodzakelijke rijksbrede systemen, krijgt geen toegang tot die systemen en kan niet werken bij of voor de Rijksdienst.
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Het RIN is hét rijksbreed identificerend nummer dat wordt gekoppeld aan een persoon die een werkrelatie met de rijksdienst aangaat. Het wordt als koppelnummer gebruikt om een medewerker toegang te geven tot alle relevante rijksbrede digitale en fysieke middelen. Het bestaat uit een (beheer) applicatie en een achterliggend (RIN) register.
Rechtsgrond
  • Uitvoering overeenkomst

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • De geautoriseerde medewerker van de aanleverende persoonsgegevens, namens het departement waarin deze worden geregistreerd in het Identity Management Systeem.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Directeur Chief Information Officer Rijk
Bezoekadres Turfmarkt 147
2511DP Den Haag
NEDERLAND