Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking DigiD Machtigen
Verwerkingsnummer 1088
Verantwoordelijke(n)
 • Directeur Informatiesamenleving en Overheid
 • Directeur Logius

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) - Contactpersonen van afnemers
Persoonsgegevens
Soort gegevens naam, telefoonnummer, e-mail
Verzameldoel Verwerking contactgegevens van afnemers.
Bewaartermijn Zolang de overeenkomst actief is en de gegevens niet veranderen.
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) - Beheerders van DigiD Machtigen
Persoonsgegevens
Soort gegevens logs met daarin de naam, de username van het beheer account en mutaties die zijn uitgevoerd.
Verzameldoel Ten behoeve van controle op beheer.
Bewaartermijn 5 jaar
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) - bezoekers van DigiD Machtigen
Persoonsgegevens
Soort gegevens zie artikel 3, onder a Besluit GDI
Verzameldoel Conform het Besluit verwerking persoonsgegevens GDI verwerkt Logius na.. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
Bewaartermijn zie artikel 12, lid 1 Besluit GDI
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) - gebruikers van DigiD Machtigen
Persoonsgegevens
Soort gegevens Zie artikel 3 onder b van het Besluit GDI
Verzameldoel Conform het Besluit verwerking persoonsgegevens GDI verwerkt Logius namens de minister voor de inrichting, beschikbaarstelling, instandhouding , werking, beveiliging en betrouwbaarheid van DigiD Machtigen persoonsgegevens.
Bewaartermijn Zie artikel 12 van het Besluit GDI
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Conform het Besluit verwerking persoonsgegevens GDI verwerkt Logius namens de minister voor de inrichting, beschikbaarstelling, instandhouding , werking, beveiliging en betrouwbaarheid van DigiD Machtigen persoonsgegevens.
Rechtsgrond
  Taak van algemeen belang
Doel verwerking Verwerking contactgegevens van afnemers.
Rechtsgrond
  Uitvoering overeenkomst
Doel verwerking Ten behoeve van controle op beheer.
Rechtsgrond
  Uitvoering overeenkomst

Is er sprake van automatische besluitvorming?

 • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

 • Afnemers van DigiD Machtigen.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Directeur Informatiesamenleving en Overheid
Bezoekadres Turfmarkt 147
Den Haag
NEDERLAND
Naam Directeur Logius
Bezoekadres Turfmarkt 147
Den Haag
NEDERLAND

Verantwoordelijkheidsverdeling tussen de verantwoordelijken

 • Logius is de dienst digitale overheid die valt onder verantwoordelijkheid van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De minister van BZK is verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens door zijn departement. De minister kan zijn verplichtingen op grond van de AVG mandateren aan een beheerder. Voor de verwerkingen van persoonsgegevens waarvoor Logius bij de uitvoering de verantwoordelijkheid draagt heeft de Minister het beheer overgedragen aan Logius.