Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Personeelsbeheer
Verwerkingsnummer 1101
Verantwoordelijke(n)
  • Directeur Concernondersteuning

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Personeelsleden
Persoonsgegevens
Soort gegevens Adresgegevens, loonbelastingsverklaring, kopie ID, VOG en evt Verklaring van geen bezwaar.
Verzameldoel Opname in personeelsadministratie van P-Direkt.
Bewaartermijn Maximaal twee weken na registratie in het systeem van P-Direkt tot het moment dat de documenten ter scan voor het personeelsdossier zijn aangeboden.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Deze gegevens zijn nodig om betrokkene aan te kunnen stellen als personeelslid. Indien de gegevens niet worden aangeleverd, is aanstelling niet mogelijk.
Soort gegevens Overzicht van loonbeslag uit P-Direkt
Verzameldoel Infomeren managers over uitvoering van loonbeslag bij medewerkers, met als doel het gesprek
Bewaartermijn Maximaal twee weken na informeren managers.
Bron P-Direkt
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Soort gegevens Uitvoeren van wijzigingen, beantwoorden van vragen, opdrachten geven aan P-Direkt mbt personeelsadministratie.
Verzameldoel Uitvoeren van specifieke bewerkingen en verzoeken mbt personeelsbeheer, die niet direct via P-Direkt kunnen verlopen.
Bewaartermijn Maximaal twee weken na verwerking van verzoeken/bewerkingen in het systeem van P-Direkt.
Bron Betrokkenen en leidinggevenden
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Onder meer aanstellen personeel, opname in salarissysteem en uitvoeren salarisbetalingen
Rechtsgrond
  • Wettelijke verplichting

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • P-Direkt, managers en/of betrokkenen

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Directeur Concernondersteuning
Bezoekadres Turfmarkt 147
2511DP Den Haag
NEDERLAND