Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Juridisch adviseren
Verwerkingsnummer 1110
Verantwoordelijke(n)
 • Directeur CZW

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Aanvragers; (derde) Belanghebbenden; Bezwaarmakers; Beroep instellers; Klagers en beklaagden; Behandelend ambtenaren, griffiers, rechters etc.
Persoonsgegevens
Soort gegevens Namen en contactgegevens. Afhankelijk van de inhoud van de zaak kunnen bijzondere persoonsgegevens verwerkt worden.
Verzameldoel Zie de doelen van deze verwerking.
Bewaartermijn Zie Selectielijst BZK. Afhankelijk van de soort zaak 5, 7 of 20 jaar.
Bron De gegevens worden in beginsel van de betrokkene zelf verkregen. Voor zover de gegevens niet van betrokkene worden verkregen, is de verdere gegevensverwerking verenigbaar, omdat deze berust op een wettelijke bepaling (artikel 6, vierde lid, aanhef, AVG).
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: De gegevens zijn nodig om juridisch te kunnen adviseren.
Bijzondere persoonsgegevens
 • Persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst blijkt
 • Persoonsgegevens waaruit politieke opvattingen blijken
 • Persoonsgegevens waaruit religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen blijken
 • Persoonsgegevens waaruit het lidmaatschap van een vakbond blijkt
 • Gegevens over gezondheid
 • Gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid
 • Gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Juridische advisering aan de bewindspersonen, alle organisatie onderdelen van het ministerie, alle aanverwante organisaties, zoals zbo's en hoge colleges van staat en aan andere ministeries.
Rechtsgrond
 • Taak van algemeen belang

Is er sprake van automatische besluitvorming?

 • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

 • De rechterlijke macht of een andere rechtsprekende organisatie; Hof van Justitie of Europees Hof voor de Rechten van de Mens; De Nationale Ombudsman; College voor de rechten van de mens; Reclame code commissie; Autoriteit persoonsgegevens; Belanghebbenden.
 • Een ander bestuursorgaan indien de zaak bij dat bestuursorgaan thuis hoort in welk geval er een wettelijk doorzendplicht is; indien dat bestuursorgaan belanghebbende bij de zaak is; indien een afschrift naar dat bestuursorgaan dient te worden gezonden.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Directeur CZW
Bezoekadres Turfmarkt 147
2511DP Den Haag
NEDERLAND