Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking VPN's op de Haagse Ring (inclusief aansluiting Rijks- DNS, Connect, Internet)
Verwerkingsnummer 1174
Verantwoordelijke(n)
  • Directeur Chief Information Officer Rijk

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Dit betreft informatie die tussen rijks-dienst en -overheidspartijen wordt gedeeld volgens onderlinge afspraken.
Persoonsgegevens
Soort gegevens informatie voor rijksoverheidsprocessen.
Verzameldoel Niet 'verzameld' maar 'doorgegeven' hetgeen door de ruime definitie die wordt gehanteerd ook valt onder 'verwerking'.
Bewaartermijn Niet
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Dit betreft netwerk voorzieningen, waardoor met 'verwerken' heel specifiek 'doorgeven' wordt bedoeld. Daarvoor geldt dan de beperkende clausue 'mere conduit'. De Virtual Private Networks (VPN’s) zijn voorzieningen om besloten netwerken in te richten op de Haagse Ring. Voor generieke gebruikte VPN's is de CIO Rijk opdrachtgever. Er zijn echter ook besloten VPN's, mogelijk ingezet voor primaire processen, waarvoor een departement zelf opdrachtgever is.
Rechtsgrond
  • Uitvoering overeenkomst

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Een rijksoverheidsorganisatie waarmee een afspraak over verzending, ontvangst of uitwisseling is gemaakt.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Directeur Chief Information Officer Rijk
Bezoekadres Turfmarkt 147
2511DP Den Haag
NEDERLAND