Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Wet normering topinkomens
Verwerkingsnummer 1203
Verantwoordelijke(n)
  • Directeur Ambtenaar en Organisatie

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Verwerking organisatiegegevens gecombineerd met functiegegevens
Persoonsgegevens
Soort gegevens Overschrijding grenzen gesteld door Wet Normering Topinkomens
Verzameldoel Uitvoering wettelijke verplichting in het kader van de Wet Normering Topinkomens
Bewaartermijn 1 jaar
Bron Accountantsrapporten van organisaties waarop de Wet Normering Topinkomens van toepassing is
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Aanschrijving door minister van Binnenlandse zaken
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) Burgers die melding doen van mogelijke overschrijding van de WNT norm.
Persoonsgegevens
Soort gegevens NAW gegevens van de melder, geen bijzondere gegevens. Naam en organisatie van de persoon waar de melding over gaat, geen bijzondere gegevens.
Verzameldoel WNT toets uitvoeren, wettelijk vastgelegd.
Bewaartermijn Bewaartermijn is afhankelijk van de duur van het onderzoek.
Bron De gegevens van de melder komen van de betrokkene zelf. De gegevens van de persoon waar de melding over gaat komen van de melder.
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Verwerking van gegevens van organisaties waar bij een accountantscontrole is gebleken dat de door de Wet Normering Topinkomens gestelde grenzen voor bezoldiging zijn overschreden. Door deze gegevens te combineren met openbare gegevens zijn de betreffende medewekers als persoon te traceren.
Rechtsgrond
  • Wettelijke verplichting

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Tweede Kamer
  • Gegevens van de burgermelding worden aan BZK verstrekt.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Directeur Ambtenaar en Organisatie
Bezoekadres Turfmarkt 147
2511DP Den Haag
NEDERLAND