Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking State Aid Transparancy Aid Module
Verwerkingsnummer 1725
Verantwoordelijke(n)
  • Directeur CZW

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Ambtenaren van steunverlenende autoriteiten
Persoonsgegevens
Soort gegevens Contactgegevens. In het TAM-systeem, alsmede in SANI2, is degene die de bewerking doet een ambtenaar van de steunverlenende autoriteit. De accounts voor wat betreft gemeentes en provincies worden aangemaakt door BZK (Coördinatiepunt Staatssteun Decentrale Overheden). BZK begeleidt daarna ook het gebruik van de module. Soms staat de ambtenaar met voor- en achternaam genoemd in het systeem, maar er wordt steeds meer gewerkt met algemene namen (gemeente X of provincie Y).
Verzameldoel TAM toegankelijk maken voor steunverlenende autoriteiten
Bewaartermijn Dit wordt bepaald door de eigenaar van het syteem: de Europese Commissie.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) Bedrijven die steun ontvangen (soms eenmansbedrijven)
Persoonsgegevens
Soort gegevens Registratie van namen (en kvk-nummer) van bedrijven die meer dan een drempelbedrag (in de algemene vrijstellingsverordening: 500.000 euro) ontvangen aan staatssteun van een (decentrale) overheid. Bij de omstandigheid dat de bedrijfsnaam hetzelfde is als de beherende persoon, wordt ook een persoonsgegeven (de naam) verwerkt.
Verzameldoel Controle van de registratie in TAM, zoals verseist volgens artikel 9 lid 1 sub c van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) en artikel 9 lid 2 sub c van de Landbouwgroepsvrijstellingsverordening (LVV)
Bewaartermijn Dit wordt bepaald door de eigenaar van het syteem: de Europese Commissie.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Het doel is voldoen aan een Europeesrechtelijke verplichting. De achterliggende reden van de transparantiemaatregel is dat openbaarheid van de grotere steunmaatregelen derde partijen (concurrenten) de mogelijkheid te geven om in te zien of de staatssteunregels correct zijn toegepast en/of zij benadeeld zijn bij een incorrecte toepassing, waarna zij hun klachtrecht kunnen uitoefenen.
Rechtsgrond
  • Wettelijke verplichting

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • De gegevens worden ingevoerd door de steunverlenende autoriteit, en beheerd door de Europese Commissie. BZK controleert de invoer en coördineert de accounts waarmee steunverlenende autoriteiten toegang krijgen tot TAM. Aangezien de aanvullende gegevens worden gepubliceerd, worden ze in beginsel aan een ieder verstrekt. In werkelijkheid zullen een slechts een selecte groep ingewijden in het staatssteun weten vinden de vindplaats.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Directeur CZW
Bezoekadres Turfmarkt 147
2511DP Den Haag
NEDERLAND