Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Een passende oplossing of nieuwe werkplek voor vastlopende medewerkers realiser
Verwerkingsnummer 1788
Verantwoordelijke(n)
  • Directeur UBR

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Medewerker
Persoonsgegevens
Soort gegevens Voornaam Initialen Tussenvoegsel Achternaam Leeftijd Geslacht Organisatie / Org. Onderdeel Functie en -niveau Standplaats en woonplaats Datum in dienst Aanstellingsuren Overheidsjaren Verlof/verzuim overzicht Het p-dossier (P-direct)
Verzameldoel Het beslechten van complexe dossiers
Bewaartermijn De bewaartermijnen voor de in deze PIA beschreven persoonsgegevens zijn, voor zover deze gegevens onlosmakelijk deel vormen van archiefbescheiden, conform de van toepassing zijnde selectielijst (Archiefwet 1995, art. 5). Vastgestelde en nog niet vastgestelde selectielijsten zijn beschikbaar via de website van het Nationaal Archief (zie voor bescheiden in relatie tot PPP het Basisselectiedocument P-dossier is Mensen-en-werk, 1945-).
Bron P&O-adviseur en Leidinggevende
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Medewerker is rechtspositioneel gehouden aan meewerken aan verbetering van zijn arbeidssituatie.
Bijzondere persoonsgegevens
  • Persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst blijkt
  • Persoonsgegevens waaruit het lidmaatschap van een vakbond blijkt
  • Gegevens over gezondheid
Betrokkene(n) Leidinggevende
Persoonsgegevens
Soort gegevens Voornaam Initialen Tussenvoegsel Achternaam Leeftijd Geslacht Organisatie / Org. Onderdeel Functie en -niveau
Verzameldoel Het beslechten van complexe dossiers
Bewaartermijn De bewaartermijnen voor de in deze PIA beschreven persoonsgegevens zijn, voor zover deze gegevens onlosmakelijk deel vormen van archiefbescheiden, conform de van toepassing zijnde selectielijst (Archiefwet 1995, art. 5). Vastgestelde en nog niet vastgestelde selectielijsten zijn beschikbaar via de website van het Nationaal Archief (zie voor bescheiden in relatie tot PPP het Basisselectiedocument P-dossier is Mensen-en-werk, 1945-).
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Niet aanleveren van deze gegevens heeft tot gevolg dat het complexe dossier niet kan worden opgepakt omdat dan niet bekend is wie de leidinggevende van de vastlopende medewerker is.
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) HR-adviseur
Persoonsgegevens
Soort gegevens Voornaam Initialen Tussenvoegsel Achternaam Leeftijd Geslacht Organisatie / Org. Onderdeel Functie en -niveau
Verzameldoel Het beslechten van complexe dossiers
Bewaartermijn De bewaartermijnen voor de in deze PIA beschreven persoonsgegevens zijn, voor zover deze gegevens onlosmakelijk deel vormen van archiefbescheiden, conform de van toepassing zijnde selectielijst (Archiefwet 1995, art. 5). Vastgestelde en nog niet vastgestelde selectielijsten zijn beschikbaar via de website van het Nationaal Archief (zie voor bescheiden in relatie tot PPP het Basisselectiedocument P-dossier is Mensen-en-werk, 1945-).
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Zonder deze gegevens kan de P&O-adviseur niet bijdragen aan verbetering van het complexe dossier.
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) Manager PPP
Persoonsgegevens
Soort gegevens Voornaam Initialen Tussenvoegsel Achternaam Leeftijd Geslacht Organisatie / Org. Onderdeel Functie en -niveau
Verzameldoel Het beslechten van complexe dossiers
Bewaartermijn De bewaartermijnen voor de in deze PIA beschreven persoonsgegevens zijn, voor zover deze gegevens onlosmakelijk deel vormen van archiefbescheiden, conform de van toepassing zijnde selectielijst (Archiefwet 1995, art. 5). Vastgestelde en nog niet vastgestelde selectielijsten zijn beschikbaar via de website van het Nationaal Archief (zie voor bescheiden in relatie tot PPP het Basisselectiedocument P-dossier is Mensen-en-werk, 1945-).
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Zonder het aanleveren van deze gegevens kan betrokkene niet bijdragen aan verbetering van het complexe dossier.
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Het beslechten van complexe dossiers
Rechtsgrond
  • Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke: Bijdrage aan goed werkgeverschap bij het Rijk en de opdracht van het A&O Fonds.

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • De verwerkte persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan personen of organisaties buiten de in de PIA voor dit proces beschreven actoren. Derhalve zijn er in dit proces geen ontvangers in de zin van de AVG. Is Verstrekker ook als Ontvanger te kwalificeren?

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Directeur UBR
Bezoekadres Wilhelmina van Pruisenwe 52
2595AN Den Haag
NEDERLAND