Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Mensen met een arbeidsbeperking een baan geven
Verwerkingsnummer 1792
Verantwoordelijke(n)
 • Directeur UBR

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Kandidaat
Persoonsgegevens
Soort gegevens Voornaam Initialen Tussenvoegsel Achternaam Adres Woonplaats Geboorteplaats Geboorteland Geboortedatum Burgerlijke staat Noodnummer Doelgroep Wahjong/gemeentekandidaat BSN-nummer
Verzameldoel Conform Participatiewet en de zogeheten banenafspraak mensen met een a.. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
Bewaartermijn Persoonsgegevens worden bewaard voor de termijn die geldt voor de uitvoering van de verwerking waar ze voor verstrekt zijn. De bewaartermijnen voor de in deze PIA beschreven persoonsgegevens zijn, voor zover deze gegevens onlosmakelijk deel vormen van archiefbescheiden, conform de van toepassing zijnde selectielijst (Archiefwet 1995, art. 5). Vastgestelde en nog niet vastgestelde selectielijsten zijn beschikbaar via de website van het Nationaal Archief.
Bron De kandidaten, de Werkgeversservicepunten, de gemeenten en het UWV die persoonsgegevens aanleveren ten behoeve van het realiseren en/of verkrijgen van banen conform de Participatiewet en de zogeheten banenafspraak zijn in dit proces Verstrekker in de zin van de AVG.
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Zonder de gevraagde gegevens is het niet mogelijk in aanmerking te komen voor een baan.
Bijzondere persoonsgegevens
 • Gegevens over gezondheid
Betrokkene(n) Contactpersoon UWV/WSP/gemeente/afnemer
Persoonsgegevens
Soort gegevens Voornaam Initialen Tussenvoegsel Achternaam
Verzameldoel Conform Participatiewet en de zogeheten banenafspraak mensen met een a.. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
Bewaartermijn Persoonsgegevens worden bewaard voor de termijn die geldt voor de uitvoering van de verwerking waar ze voor verstrekt zijn. De bewaartermijnen voor de in deze PIA beschreven persoonsgegevens zijn, voor zover deze gegevens onlosmakelijk deel vormen van archiefbescheiden, conform de van toepassing zijnde selectielijst (Archiefwet 1995, art. 5). Vastgestelde en nog niet vastgestelde selectielijsten zijn beschikbaar via de website van het Nationaal Archief.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Zonder deze gegevens is communicatie met deze betrokkene over het verloop van het proces niet mogelijk.
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) Arbeidsdeskundige
Persoonsgegevens
Soort gegevens Voornaam Initialen Tussenvoegsel Achternaam
Verzameldoel Conform Participatiewet en de zogeheten banenafspraak mensen met een a.. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
Bewaartermijn Persoonsgegevens worden bewaard voor de termijn die geldt voor de uitvoering van de verwerking waar ze voor verstrekt zijn. De bewaartermijnen voor de in deze PIA beschreven persoonsgegevens zijn, voor zover deze gegevens onlosmakelijk deel vormen van archiefbescheiden, conform de van toepassing zijnde selectielijst (Archiefwet 1995, art. 5). Vastgestelde en nog niet vastgestelde selectielijsten zijn beschikbaar via de website van het Nationaal Archief.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Zonder deze gegevens is communicatie met deze betrokkene over het verloop van het proces niet mogelijk.
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Conform Participatiewet en de zogeheten banenafspraak mensen met een arbeidsbeperking een baan geven
Rechtsgrond
 • Wettelijke verplichting
 • Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke:

Is er sprake van automatische besluitvorming?

 • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

 • De Werkgeversservicepunten
 • De gemeenten
 • Het UWV
 • De afnemers van de diensten van Binnenwerk

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Directeur UBR
Bezoekadres Wilhelmina van Pruisenwe 52
2595AN Den Haag
NEDERLAND