Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Internetconsultatie (publiekswebsite en beheerssite)
Verwerkingsnummer 1816
Verantwoordelijke(n)
 • Directeur CZW

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Burgers en organisaties die hun meningen, adviezen of ideeën over een wetvoorstel willen geven.
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, mailadres, naam instantie/organisatie. Daarnaast meningen, adviezen, ideeën over het betreffende wetsvoorstel, zoals doorgegeven door respondent, die daarbij kan kiezen voor publieke (voor iedereen zichtbare op website) en niet-openbare weergave (het laatste alleen zichtbaar voor verwerker bij departement). De respondent kiest dus zelf voor openbaarmaking.
Verzameldoel Registratie publieksreacties op internetconsultatie van nieuwe wetgevi.. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
Bewaartermijn Conform de selectielijst is de bewaartermijn van het afhandelen van burgerbrieven en Wob-verzoeken vijf jaar. Hier betreft het ook communicatie met burgers, dus wordt dezelfde termijn gehanteerd.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
 • Persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst blijkt
 • Persoonsgegevens waaruit politieke opvattingen blijken
 • Persoonsgegevens waaruit religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen blijken
 • Persoonsgegevens waaruit het lidmaatschap van een vakbond blijkt
 • Gegevens over gezondheid
 • Gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid
 • Gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Registratie publieksreacties op internetconsultatie van nieuwe wetgevingsvoorstellen. Respondenten kunnen hierop reacties/nieuwsberichten ontvangen mits zij naam+mailadres opgegeven, tenzij zij hierop geen prijs stellen. De verwerking wordt niet gebruikt voor secundair doel, behalve interne bedrijfsstatistiek (inventarisatie aantallen reacties). Incidenteel vindt wetenschappelijk onderzoek plaats op inhoud van reacties (niet op respondent-gegevens) i.v.m. evaluatie consultatie-instrument.
Rechtsgrond
 • Toestemming betrokkene

Is er sprake van automatische besluitvorming?

 • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

 • De website internetconsultatie.nl, beheerd door ministerie van JenV. Deze website is onderdeel van de overheidswebsite overheid.nl, waarvan alle ministeries, m.n. de wetgevingsonderdelen, gebruik maken.
 • Beleidsonderdelen die bezig zijn met het maken van nieuwe wetgeving kunnen de reacties bekijken en gebruiken bij hun werkzaamheden.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Directeur CZW
Bezoekadres Turfmarkt 147
2511DP Den Haag
NEDERLAND