Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking DigiD
Verwerkingsnummer 1831
Verantwoordelijke(n)
 • Directeur Informatiesamenleving en Overheid
 • Directeur Logius

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Gebruikers van DigiD
Persoonsgegevens
Soort gegevens Zie Besluit GDI artikel 2 onder c.
Verzameldoel Conform het Besluit verwerking persoonsgegevens GDI verwerkt Logius namens de minister voor de inrichting, beschikbaarstelling, instandhouding , werking, beveiliging en betrouwbaarheid van DigiD persoonsgegevens.
Bewaartermijn Zie Besluit GDI, artikel 11 Bewaartermijnen in verband met DigiD
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) Bezoekers van DigiD (artikel 2, onder a en b van het Besluit GDI)
Persoonsgegevens
Soort gegevens Zie artikel 2, onder a en b van het Besluit GDI
Verzameldoel Conform het Besluit GDI verwerkt Logius namens de minister van BZK voor de inrichting, beschikbaarstelling, instandhouding, werking, beveiliging en betrouwbaarheid van DigiD persoonsgegevens van bezoekers van digid.nl
Bewaartermijn Zie artikel 11, lid 1 van het Besluit GDI
Bron Betrokkene zelf
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) Beheerders van DigiD
Persoonsgegevens
Soort gegevens Logs met daarin de naam van de beheerder, de username van het beheeraccount en mutaties die zijn uitgevoerd.
Verzameldoel Ten behoeve van controle op beheer
Bewaartermijn 5 jaar
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) Contactpersonen van afnemers
Persoonsgegevens
Soort gegevens Contactgegevens van afnemers
Verzameldoel Adminstratieve doeleinden
Bewaartermijn Zolang de overeenkomst met de afnemers actief is en de gegevens tussentijds niet wijzigen
Bron Betrokkene zelf
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Conform het Besluit verwerking persoonsgegevens GDI verwerkt Logius namens de minister voor de inrichting, beschikbaarstelling, instandhouding , werking, beveiliging en betrouwbaarheid van DigiD persoonsgegevens.
Rechtsgrond
  Taak van algemeen belang
Doel verwerking Verwerking contactgegevens van afnemers.
Rechtsgrond
  Uitvoering overeenkomst
Doel verwerking Ten behoeve van controle op beheer.
Rechtsgrond
  Uitvoering overeenkomst

Is er sprake van automatische besluitvorming?

 • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

 • DigiD verstrekt gegevens aan de afnemers van DigiD (artikel 6 Besluit GDI). Overige ontvangers zijn: beheerders van DigiD en de medewerkers van verwerkers van DigiD (zie onder verwerker)

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Directeur Informatiesamenleving en Overheid
Bezoekadres Turfmarkt 147
Den Haag
NEDERLAND
Naam Directeur Logius
Bezoekadres Turfmarkt 147
Den Haag
NEDERLAND

Verantwoordelijkheidsverdeling tussen de verantwoordelijken

 • Logius is de dienst digitale overheid die valt onder verantwoordelijkheid van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De minister van BZK is verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens door zijn departement. De minister kan zijn verplichtingen op grond van de AVG mandateren aan een beheerder. Voor de verwerkingen van persoonsgegevens waarvoor Logius bij de uitvoering de verantwoordelijkheid draagt heeft de Minister het beheer overgedragen aan Logius.