Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Subsidieproces BZK-kerndepartement
Verwerkingsnummer 1849
Verantwoordelijke(n)
  • Directeur Financieel Economische Zaken

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Subsidie-ontvangers. Dit zijn meestal bedrijven/organisaties, maar kunnen incidenteel ook burgers zijn.
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam en contactgegevens (correspondentieadres, emailadres), rekeningnummer.
Verzameldoel Subsidies verstrekken om de beleidsdoelstellingen te kunnen halen
Bewaartermijn 7 jaar, conform de selectielijst.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: De gegevens zijn nodig om subsidie te kunnen verstrekken. Zonder deze gegevens is dat niet mogelijk.
Bijzondere persoonsgegevens
  • Gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Subsidies verstrekken om de beleidsdoelstellingen te kunnen halen
Rechtsgrond
  • Wettelijke verplichting

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Medewerkers van de beleidsdirecties die de subsidies verstrekken. Daarnaast FEZ vanuit de rol van toetser/beoordelaar.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Directeur Financieel Economische Zaken
Bezoekadres Turfmarkt 147
2511DP Den Haag
NEDERLAND