Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Voeren van een financiele administratie
Verwerkingsnummer 2057
Verantwoordelijke(n)
  • Directeur Financieel Economische Zaken

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Medewerkers van BZK; Burgers; Medewerkers van bedrijven, commissies, organisaties, andere overheden, etc.
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam en contactgegevens; bankrekeningnummer; betaalgegevens; gegevens over de grondslag/reden van betaling/vordering (zoals facturen, declaraties, etc.).
Verzameldoel Het doel is omschreven in de Comptabiliteitswet (2016), artikel 1.1 e.v.: Financieel beheer: het sturen en beheersen van de financiële aspecten van het beleid en de bedrijfsvoering, waaronder de zorg voor: a. het aangaan van financiële verplichtingen; b. het heffen van belastingen en het opleggen van andere heffingen; c. het in rekening brengen van kosten; d. het beheer van de financiële bezittingen en schulden; e. het kasbeheer;
Bewaartermijn De bewaartermijn voor financiële gegevens is 7 jaar conform de selectielijst.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: De gegevens zijn nodig voor uit uitvoeren van betalingen. Dit is niet mogelijk wanneer de gegevens niet geleverd worden.
Bijzondere persoonsgegevens
  • Persoonsgegevens waaruit het lidmaatschap van een vakbond blijkt
  • Gegevens over gezondheid

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Het doel is omschreven in de Comptabiliteitswet (2016), artikel 1.1 e.v.: Financieel beheer: het sturen en beheersen van de financiële aspecten van het beleid en de bedrijfsvoering, waaronder de zorg voor: a. het aangaan van financiële verplichtingen; b. het heffen van belastingen en het opleggen van andere heffingen; c. het in rekening brengen van kosten; d. het beheer van de financiële bezittingen en schulden; e. het kasbeheer;
Rechtsgrond
  • Wettelijke verplichting

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Medewerkers van het FDC verwerken en controleren de gegevens (van het kerndepartement). Medewerkers van BZK verwerken en controleren de gegevens. De Belastingdienst ontvangt informatie over uitbetaalde salarissen t.b.v. de loonbelasitng (IB 47) en uitbetalingsgegevens t.b.v. de BTW-aangifte.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? ACS-landen binnen het koninkrijk (Aruba, Curacao en Sint Maarten) BES-eilanden (Bonaire, Sint Eustatius, Saba)
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Directeur Financieel Economische Zaken
Bezoekadres Turfmarkt 147
2511DP Den Haag
NEDERLAND