Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Salarisverwerking en -uitbetaling
Verwerkingsnummer 2090
Verantwoordelijke(n)
  • Directeur Concernondersteuning

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Voor Rijksamtenaren, Niet-ambtelijk personeel (bijvoorbeeld stagiaires), Voormalig personeel. [Let op: Uitzonderingen bestaan.]
Persoonsgegevens
Soort gegevens [Salarisgegevens] Denk aan rekeningnummer, bruto salaris, toelagen, uitkeringen, pensioensituatie, Loonaangiftegegevens (met BSN) ten behoeve van de Loonaangifte. [Werkgegevens] Denk aan de medewerkerstypering die de salarisberekening bepaald. [Stamgegevens], Denk aan NAW, BSN
Verzameldoel Aangifte Loonbelasting (Fiscus) Salarisverwerking en -uitbetaling. (Dienstverleningsovereenkomst) Salarisverwerking. (Op verzoek mdw) Bijv: Loonstrook doorsturen naar privé mailadres
Bewaartermijn Er zijn Basis Selectiedocumenten (BSD) waarin de verschillende bewaartermijnen van (categoriën van) (bron)documenten en gegevens zijn vastgesteld (met het departement). P-direkt volgt daarbij de wettelijke bewaartermijnen zoals vastgesteld in de archiefwet. Zie https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-61351.html Voor salarisproducten (loonstrook, betaalafschrift, enz) gelden verschillende bewaartermijnen en maximaal 7 jaar. Ondersteunende gegevens worden al eerder vernietigd.
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Persoonsgegevens waaruit het lidmaatschap van een vakbond blijkt

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Salarisverwerking en -uitbetaling. (Dienstverleningsovereenkomst)
Rechtsgrond
    Uitvoering overeenkomst
Doel verwerking Aangifte Loonbelasting (Fiscus)
Rechtsgrond
    Wettelijke verplichting
Doel verwerking Salarisverwerking. (Op verzoek mdw) Bijv: Loonstrook doorsturen naar het privé e-mailadres
Rechtsgrond
    Toestemming betrokkene

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Het document in de bijlage (Verstrekking van persoonsgegevens door P-Direkt) legt uit wie (persoons)gegevens ontvangt of kan inzien.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Directeur Concernondersteuning
Bezoekadres Turfmarkt 147
Den Haag
NEDERLAND
Postadres Postbus 20011
Den Haag
NEDERLAND