Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Ondersteuning in de loopbaanbegeleiding
Verwerkingsnummer 2109
Verantwoordelijke(n)
  • Directeur Concernondersteuning

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Voor Rijksamtenaren, Niet-ambtelijk personeel (bijvoorbeeld stagiaires) [Let op: Uitzonderingen bestaan.]
Persoonsgegevens
Soort gegevens [Stamgegevens] Denk aan CV's [Werkgegevens] Denk aan verslag van Personeelsgesprekken [Salarisgegevens] Denk aan inschaling, toeslagen en regelingen [Verzuim en Verlofgegevens] Denk aan ziektegeschiedenis
Verzameldoel Beoordelingscyclus, functioneringsgesprekken (Dienstverleningsovereenkomst)
Bewaartermijn Er zijn Basis Selectiedocumenten (BSD) waarin de verschillende bewaartermijnen van (categoriën van) (bron)documenten en gegevens zijn vastgesteld (met het departement). P-direkt volgt daarbij de wettelijke bewaartermijnen zoals vastgesteld in de archiefwet. Zie https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-61351.html Voor functioneringsgesprekken gelden verschillende bewaartermijnen en maximaal 7 jaar na administratieve afhandeling van het ontslag.
Bron De leidinggevende schrijft mee aan beoordelingen
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Soort gegevens [Stamgegevens] Denk aan CV's, trainingen, opleiding, skills, ervaring
Verzameldoel Met SCIO (App) KENNIS binnen het Rijk zoeken en delen. (Als mdw insch.. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
Bewaartermijn Tot wederopzegging.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Soort gegevens Bijzondere gegevens: [Gegevens over gezondheid] denk aan reintegratietrajecten. P-Direkt heeft geen medisch dossier. [Gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten] P-Direkt registreert Disciplinaire maatregelen (alsmede looninhoudingen)
Verzameldoel Beoordelingscyclus, functioneringsgesprekken (Dienstverleningsovereenkomst)
Bewaartermijn
Bron Leidinggevende, begeleider enz schrijven mee
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Anders negeert de medewerker zijn verplichting om mee te werken aan zijn reintegratie.
Bijzondere persoonsgegevens
  • Gegevens over gezondheid
  • Gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Beoordelingscyclus, functioneringsgesprekken (Dienstverleningsovereenkomst)
Rechtsgrond
  • Toestemming betrokkene
  • Uitvoering overeenkomst

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Het document in de bijlage (Verstrekking van persoonsgegevens door P-Direkt) legt uit wie persoonsgegevens ontvangt of kan inzien.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Directeur Concernondersteuning
Bezoekadres Turfmarkt 147
2511DP Den Haag
NEDERLAND