Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Voorzien in stuurinformatie
Verwerkingsnummer 2110
Verantwoordelijke(n)
  • Directeur Concernondersteuning

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Voor Rijksamtenaren, Niet-ambtelijk personeel (bijvoorbeeld stagiaires), Voormalig personeel. [Let op: Uitzonderingen bestaan.]
Persoonsgegevens
Soort gegevens [Salarisgegevens] Denk aan Salaris, afdrachten, heffingen, kosten, leningen, voorschotten, etc. [Werkgegevens] Denk aan de organisatiorische formatieplaats waar de personele kosten op landden, de medewerkerstypering, de werkgeverslasten, (financieel gevolg) eigen risicodragerschap.
Verzameldoel Departement voorzien van Financiële boekingsgegevens (Journalisering) & Prognose Financiële kosten personeel in de toekomst (PCP) (Dienstverleningsovereenkomst)
Bewaartermijn Journalisering en PCP-gegevens worden maximaal 2 jaar bewaard
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Soort gegevens [Stamgegevens], Denk aan NAW, BSN, leeftijd, noodcontactgegevens, bankrekeningnummer. [Werkgegevens] Denk aan het RIN, Personeelsnummer, Formatie(plaats) , medewerkerstypering, salarisschaal en trede.
Verzameldoel Leidinggevenden voorzien van Stuurinformatie/KPI's (Dienstverleningsovereenkomst)
Bewaartermijn Er zijn Basis Selectiedocumenten (BSD) waarin de verschillende bewaartermijnen van (categoriën van) (bron)documenten en gegevens zijn vastgesteld (met het departement). P-direkt volgt daarbij de wettelijke bewaartermijnen zoals vastgesteld in de archiefwet. Zie https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-61351.html Managementsinformatie wordt maximaal 5 jaar gepubliceerd.
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Soort gegevens Bijzondere gegevens: [Vakbondcontributie]
Verzameldoel Departement voorzien van Financiële boekingsgegevens (Journalisering) & Prognose Financiële kosten personeel in de toekomst (PCP) (Dienstverleningsovereenkomst)
Bewaartermijn
Bron de gegevens worden door de desbetreffende vakbond aangeleverd
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Persoonsgegevens waaruit het lidmaatschap van een vakbond blijkt

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Departement voorzien van Financiële boekingsgegevens (Journalisering) & Prognose Financiële kosten personeel in de toekomst (PCP) (Dienstverleningsovereenkomst)
Rechtsgrond
    Uitvoering overeenkomst
Doel verwerking Leidinggevenden voorzien van Stuurinformatie/KPI's (Dienstverleningsovereenkomst)
Rechtsgrond
    Uitvoering overeenkomst

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Het document in de bijlage (Verstrekking van persoonsgegevens door P-Direkt) legt uit wie persoonsgegevens ontvangt of kan inzien.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Directeur Concernondersteuning
Bezoekadres Turfmarkt 147
Den Haag
NEDERLAND
Postadres Postbus 20011
Den Haag
NEDERLAND