Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Ondersteuning in personele administratie
Verwerkingsnummer 2112
Verantwoordelijke(n)
  • Directeur Concernondersteuning

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Voor Rijksamtenaren, Niet-ambtelijk personeel (bijvoorbeeld stagiaires), Voormalig personeel, Personeel Zonder verloning. [Let op: Uitzonderingen bestaan.]
Persoonsgegevens
Soort gegevens [Stamgegevens], Denk aan NAW, geboortedatum, geslacht, rooster, (familie), (regelingen) [Werkgegevens] Denk aan organisatiorische formatieplaats, kostenplaats en de medewerkerstypering , het RIN waarmee het Rijk zijn personeel onderling identificeert.
Verzameldoel Basisadministratie (dienstverleningsovereenkomst)
Bewaartermijn Er zijn Basis Selectiedocumenten (BSD) waarin de verschillende bewaartermijnen van (categoriën van) (bron)documenten en gegevens zijn vastgesteld (met het departement). P-direkt volgt daarbij de wettelijke bewaartermijnen zoals vastgesteld in de archiefwet. Zie https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-61351.html
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Anders kunnen personele regelingen niet juist worden uitgevoerd
Soort gegevens [Stamgegevens], Denk aan NAW, [Werkgegevens] Denk aan de standplaats, reisregeling,
Verzameldoel Reis- en verblijfsadministratie (Dienstverleningsovereenkomst)
Bewaartermijn Er zijn Basis Selectiedocumenten (BSD) waarin de verschillende bewaartermijnen van (categoriën van) (bron)documenten en gegevens zijn vastgesteld (met het departement). P-direkt volgt daarbij de wettelijke bewaartermijnen zoals vastgesteld in de archiefwet. Zie https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-61351.html
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Anders kunnen (medewerkersspecifieke) regelingen omtrent reis en -verblijf niet worden uitgevoerd.
Soort gegevens [Stamgegevens], Denk aan NAW, geboortedatum, rooster, (familie) [Verlofgegevens] Verlofsaldi en -rechten en afwezigheidsfeiten [Werkgegevens] Denk aan organisatiorische formatieplaats, kostenplaats en de medewerkerstypering , het RIN waarmee het Rijk zijn personeel onderling identificeert.
Verzameldoel Verlof- en afwezigheidsadministratie (Dienstverleningsovereenkomst) Ziekmelding ihkv eerstedagmelding UWV (EDM)
Bewaartermijn Er zijn Basis Selectiedocumenten (BSD) waarin de verschillende bewaartermijnen van (categoriën van) (bron)documenten en gegevens zijn vastgesteld (met het departement). P-direkt volgt daarbij de wettelijke bewaartermijnen zoals vastgesteld in de archiefwet. Zie https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-61351.html
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Anders kan geen juiste administratie omtrent Personeels aan- en afwezigheid worden gevoerd.
Soort gegevens Bijzondere gegevens: [Gegevens over gezondheid] P-Direkt legt vast DAT je ziek bent en per wanneer je (gedeeltelijk) weer bent hersteld. P-Direkt heeft geen medisch dossier. [Politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen en/of lidmaatschap van een vakbond] kunnen als gevolg van uw nevenactiviteiten bij P-Direkt bekend zijn geraakt. .
Verzameldoel Basisadministratie (Dienstverleningsovereenkomst)
Bewaartermijn
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Ander negeert de medewerker zijn verplichting om het advies gedeeltelijk hersteld te delen met zijn leidinggevende.
Bijzondere persoonsgegevens
  • Gegevens over gezondheid

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Basisadministratie (Dienstverleningsovereenkomst)
Rechtsgrond
  • Wettelijke verplichting
  • Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke:

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Het document in de bijlage (Verstrekking van persoonsgegevens door P-Direkt) legt uit wie persoonsgegevens ontvangt of kan inzien.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Directeur Concernondersteuning
Bezoekadres Turfmarkt 147
2511DP Den Haag
NEDERLAND