Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking KOOP: OEB - Officiele Electronische Bekendmakingen
Verwerkingsnummer 2136
Verantwoordelijke(n)
  • Directeur Generaal Overheids Organisaties BZK
  • Directeur UBR

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Publicatie in de Staatscourant met vermelding van naam en eventuele bijzonderheden die samenhangen met de aard van de publicatie.
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam en voor zover bekend en relevant het adres. Bijzonderheden: voor zover dit samenhangt met de aard van de wettelijk verplichte publicatie kan er indirect sprake zijn van bijzondere persoonsgegevens.
Verzameldoel Publicatie bekendmakingen overheid
Bewaartermijn permanent; vindbaarheid met zoeksystemen is gelimiteerd in tijd
Bron overheidsorganisaties en/of daaraan gelieerde organisaties.
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) Namen van aanleveraars (accounts) van informatie en hun contactpersonen.
Persoonsgegevens
Soort gegevens NAW en organisatie.
Verzameldoel Publicatie bekendmakingen overheid; en daarvoor: authenticatie en autorisatie van de aanleveraar van informatie.
Bewaartermijn permanent
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Dan kan een officiële publicatie niet plaatsvinden door die persoon en kan deze de functie niet uitvoeren waarvoor deze is aangesteld.
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Publicatie bekendmakingen overheid
Rechtsgrond
  • Wettelijke verplichting

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Publicaties worden openbaar leesbaar op internet.
  • Gegevens over aanleveraars worden uitsluitend verstrekt aan de contactpersoon van de organisatie waartoe die aanleveraar behoort. Voor beheerders van OEB is raadpleegbaar wie welke informatie heeft aangeleverd.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Directeur Generaal Overheids Organisaties BZK
Bezoekadres Turfmarkt 147
2511DP Den Haag
NEDERLAND
Naam Directeur UBR
Bezoekadres Wilhelmina van Pruisenwe 52
2595AN Den Haag
NEDERLAND

Verantwoordelijkheidsverdeling tussen de verantwoordelijken

  • DGOO proces-/systeemeigenaar; DGVBR/UBR/KOOP is hoofdverwerker en verantwoordelijk voor data (accounts): aanleverende partijen