Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Faciliteren van Gateway Reviews
Verwerkingsnummer 2300
Verantwoordelijke(n)
  • Directeur UBR

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Gateway Reviewer
Persoonsgegevens
Soort gegevens Achternaam Tussenvoegsel Voornamen Roepnaam Voorletters Titel Adres Postcode Woonplaats Privé telefoonnummer Privé emailadres Geboortedatum Zakelijk telefoonnummer Organisatie Functie Werkadres Zakelijk e-mailadres Werkervaring Competenties Managementkleur
Verzameldoel Inzet van Gateway Reviewers binnen de Overheid
Bewaartermijn Persoonsgegevens, voor zover deze gegevens onlosmakelijk deel vormen van archiefbescheiden, worden bewaard conform de van toepassing zijnde selectielijst (Archiefwet 1995, art. 5). Vastgestelde en nog niet vastgestelde selectielijsten zijn beschikbaar via de website van het Nationaal Archief. De gegevens van Gateway Reviewers die zijn opgenomen in de Gateway reviewers database worden direct na ontvangst van het bericht dat betrokkene is overleden verwijderd.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Meewerken aan het lerend vermogen van de Overheid
Rechtsgrond
  • Toestemming betrokkene
  • Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke: Een zichzelf voortdurend ontwikkelende Overheid is een belang van DGOO.

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • De manager bij de (Rijks)overheid die behoefte heeft aan een Gateway Review ontvangt contactgegevens van het review team.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Directeur UBR
Bezoekadres Wilhelmina van Pruisenwe 52
2595AN Den Haag
NEDERLAND