Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Bedrijfsvoering
Verwerkingsnummer 2338
Verantwoordelijke(n)
  • Directeur UBR

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Personeel UBR
Persoonsgegevens
Soort gegevens Vanwege de beperkte ruimte voor het beschrijven van de verwerkte persoonsgegevens wordt hier volstaan met aan te geven dat naast gewone persoonsgegevens ook kenteken, BSN, kopie paspoort en pasfoto worden verwerkt. Zie voor verdere specificatie de PIA Bedrijfsvoering.
Verzameldoel Bedrijfsvoering
Bewaartermijn De bewaartermijnen voor de in deze PIA beschreven persoonsgegevens zijn, voor zover deze gegevens onlosmakelijk deel vormen van archiefbescheiden, conform de van toepassing zijnde selectielijst (Archiefwet 1995, art. 5). Vastgestelde en nog niet vastgestelde selectielijsten zijn beschikbaar via de website van het Nationaal Archief.
Bron De organisatieonderdelen van UBR zijn de bron van de verwerkte persoonsgegevens. Zie voor verdere specificatie de PIA Bedrijfsvoering.
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Zonder deze gegevens is het niet mogelijk betrokkene in te zetten op zijn/haar taken en/of te voorzien van de gewenste faciliteiten.
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Bedrijfsvoering
Rechtsgrond
  • Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke: Correct verlopende bedrijfsvoeringprocessen bij UBR.

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • De organisatieonderdelen van UBR ontvangen persoonsgegevens als gevolg van de voor hun uitgevoerde verwerkingen.
  • Het bedrijf Leaseplan ontvangt persoonsgegevens t.b.v. het verzorgen van bedrijfsauto's voor UBR.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Directeur UBR
Bezoekadres Wilhelmina van Pruisenwe 52
2595AN Den Haag
NEDERLAND