Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Integere transacties
Verwerkingsnummer 2348
Verantwoordelijke(n)
  • Directeur Generaal RVB

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) partijen die verkopen, inkopen, ingebruiknemers, ingebruikgevers
Persoonsgegevens
Soort gegevens informatie uit openbare bronnen en gesloten bronnen
Verzameldoel onderzoek naar de integriteit van een mogelijke partij bij een vastgoedtransactie
Bewaartermijn 7 jaar
Bron open en gesloten bronnen waarbij de wet Bibop bepalend is
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren?
Bijzondere persoonsgegevens
  • Gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Verwerkingen die het RVB in staat stellen integere transacties uit te voeren. Dit zijn verwerkingen die uitgevoerd worden als gevolg van het ontstaan van vermoedens dat bepaalde verkopers, aankopers, ingebruiknemers of ingebruikgevers van rijksvastgoed waarmee het RVB mogelijk een transactie gaat sluiten, niet volledig integer zijn. De wet Bibob is van toepassing.
Rechtsgrond
  • Taak van algemeen belang

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • geautoriseerde medewerkers directie T&P en directie VB

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Directeur Generaal RVB