Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Kandidaatstellingsprocedure
Verwerkingsnummer 2770
Verantwoordelijke(n)
 • Voorzitter Kiesraad

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Indiener kandidatenlijst
Persoonsgegevens
Soort gegevens achternaam, voorletters, postadres, postcode, plaats
Verzameldoel Deze gegevens (kunnen) worden gebruikt om te controleren of de indiener van een kandidatenlijst daadwerkelijk kiesgerechtigd is voor de verkiezing van de leden van het vertegenwoordigend orgaan ten behoeve waarvan een kandidatenlijst is ingeleverd.
Bewaartermijn De kandidatenlijst (Model H 1 Kiesregeling) wordt vernietigd, nadat onherroepelijk is beslist over de geldigheid van de ingeleverde lijsten en de handhaafbaarheid van de daarop voorgedragen kandidaten.
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Soort gegevens Handtekening
Verzameldoel De handtekening wordt vergeleken met de handtekening op het identiteitsbewijs van de indiener, om diens identiteit vast te stellen. Vgl. art. H 3 lid 1 Kieswet.
Bewaartermijn De kandidatenlijst (Model H 1 Kiesregeling) wordt vernietigd, nadat onherroepelijk is beslist over de geldigheid van de ingeleverde lijsten en de handhaafbaarheid van de daarop voorgedragen kandidaten.
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Persoonsgegevens waaruit politieke opvattingen blijken
 • Persoonsgegevens waaruit religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen blijken
Betrokkene(n) Vervanger(s) voor herstel verzuimen
Persoonsgegevens
Soort gegevens achternaam, voorletters, postadres, postcode, plaats
Verzameldoel Deze gegevens worden gebruikt om vast te stellen of degene die een verzuim komt herstellen daartoe gerechtigd is (vgl. art. H 5 en I 2 lid 2 jo. 6 Kieswet).
Bewaartermijn De kandidatenlijst (Model H 1 Kiesregeling) wordt vernietigd, nadat onherroepelijk is beslist over de geldigheid van de ingeleverde lijsten en de handhaafbaarheid van de daarop voorgedragen kandidaten.
Bron Indiener kandidatenlijst
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) Voorgedragen kandidaten
Persoonsgegevens
Soort gegevens Kopie van een document als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht.
Verzameldoel M.b.v. dit document kan worden nagegaan of de instemmingsverklaring daadwerkelijk door de kandidaat is ingevuld. Alleen van toepassing als de voorgedragen kandidaat geen lid is van het vertegenwoordigende orgaan waarvoor de verkiezing wordt gehouden.
Bewaartermijn De kopie van een document als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht is een bijlage bij de instemmingsverklaring (Model H 9 Kiesregeling) en wordt tot na de vaststelling van de verkiezingsuitslag bewaard.
Bron Indiener kandidatenlijst
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Soort gegevens Handtekening
Verzameldoel Dit persoonsgegeven wordt gebruikt bij de controle of de instemmingsverklaring daadwerkelijk door de kandidaat is ingevuld.
Bewaartermijn De instemmingsverklaring (Model H 9 Kiesregeling) wordt bewaard gedurende de zittingsperiode van het vertegenwoordigende orgaan waarvoor de verkiezing wordt gehouden. Dit met het oog op een mogelijke (tussentijdse) benoeming.
Bron Indiener kandidatenlijst
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Soort gegevens Burgerservicenummer
Verzameldoel Dit persoonsgegevens wordt gebruikt om met behulp van de Basisregistratie Personen de juistheid van andere persoonsgegevens te kunnen verifiëren.
Bewaartermijn De instemmingsverklaring (Model H 9 Kiesregeling) wordt bewaard gedurende de zittingsperiode van het vertegenwoordigende orgaan waarvoor de verkiezing wordt gehouden. Dit met het oog op een mogelijke (tussentijdse) benoeming.
Bron Indiener kandidatenlijst
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Soort gegevens Postadres, postcode & plaats
Verzameldoel Wordt gebruikt om de kandidaat een kennisgeving van benoeming te kunnen sturen.
Bewaartermijn De instemmingsverklaring (Model H 9 Kiesregeling) wordt bewaard gedurende de zittingsperiode van het vertegenwoordigende orgaan waarvoor de verkiezing wordt gehouden. Dit met het oog op een mogelijke (tussentijdse) benoeming.
Bron Indiener kandidatenlijst
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Soort gegevens Sekse
Verzameldoel Voor kiesgerechtigden inzichtelijk maken welke sekse een kandidaat heeft.
Bewaartermijn De instemmingsverklaring (Model H 9 Kiesregeling) wordt bewaard gedurende de zittingsperiode van het vertegenwoordigende orgaan waarvoor de verkiezing wordt gehouden.
Bron Indiener kandidatenlijst.
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Soort gegevens Roepnaam
Verzameldoel Kan door een kiesgerechtigde gebruikt worden om een kandidaat te identificeren.
Bewaartermijn De instemmingsverklaring (Model H 9 Kiesregeling) wordt bewaard gedurende de zittingsperiode van het vertegenwoordigende orgaan waarvoor de verkiezing wordt gehouden.
Bron Indiener kandidatenlijst.
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Soort gegevens Naam, voorletters, geboortedatum & woonplaats
Verzameldoel Deze persoonsgegevens worden op de kandidatenlijst en, m.u.v. de geboortedatum, op het stembiljet gepubliceerd, zodat kiesgerechtigden weten wie zich kandidaat hebben gesteld bij een verkiezing voor een vertegenwoordigend orgaan.
Bewaartermijn De genoemde persoonsgegevens staan op de kandidatenlijst zoals deze huis-aan-huis verspreid wordt (art. J 9 Kieswet jo. art. J 1 lid 1 Kiesbesluit). De originele kandidatenlijst (Model H 1 Kiesregeling) wordt vernietigd, nadat onherroepelijk is beslist over de geldigheid van de ingeleverde lijsten en de handhaafbaarheid van de daarop voorgedragen kandidaten.
Bron Indiener kandidatenlijst.
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Persoonsgegevens waaruit politieke opvattingen blijken
 • Persoonsgegevens waaruit religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen blijken
Betrokkene(n) Door kandidaat aangewezen gemachtigde(n):
Persoonsgegevens
Soort gegevens Achternaam, voorletters, postadres, postcode, plaats
Verzameldoel Vgl. art. H 10 en H 10a Kieswet. De gemachtigde is met uitsluiting van de kandidaat bevoegd tot de handelingen, bedoeld in de artikelen V 2, eerste, vierde en vijfde lid, V 3, eerste en tweede lid, en W 2, eerste lid, onder f, van de Kieswet. Daarvoor moet de gemachtigde het benoemingsbesluit van de kandidaat toegezonden kunnen krijgen. Alleen verplicht voor de kandidaat wiens woonplaats buiten het Europese deel van Nederland is gelegen.
Bewaartermijn De instemmingsverklaring (Model H 9 Kiesregeling) wordt bewaard gedurende de zittingsperiode van het vertegenwoordigende orgaan waarvoor de verkiezing wordt gehouden. Dit met het oog op een mogelijke (tussentijdse) benoeming.
Bron Indiener kandidatenlijst
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Persoonsgegevens waaruit politieke opvattingen blijken
 • Persoonsgegevens waaruit religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen blijken
Betrokkene(n) Gemachtigde van een politieke groepering
Persoonsgegevens
Soort gegevens Achternaam, voorletters, handtekening
Verzameldoel Nagaan of de machtiging om een aanduiding, of samenvoeging van aanduidingen, boven kandidatenlijst te plaatsen door de juiste persoon/personen is afgegeven. Alleen verplicht als de kiesgerechtigde die een kandidatenlijst heeft ingeleverd daarboven een aanduiding wil plaatsen van een geregistreerde politieke groepering.
Bewaartermijn Model H 3-1 Kiesregeling en/of Model H 3-2 Kiesregeling wordt vernietigd, nadat onherroepelijk is beslist over de geldigheid van de ingeleverde lijsten en de handhaafbaarheid van de daarop voorgedragen kandidaten. Zie artikel I 19 van de Kieswet.
Bron Indiener kandidatenlijst
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Persoonsgegevens waaruit politieke opvattingen blijken
 • Persoonsgegevens waaruit religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen blijken
Betrokkene(n) Degene die een ondersteuningsverklaring afleggen
Persoonsgegevens
Soort gegevens Achternaam, voorletters, handtekening, naam gemeente & kieskring
Verzameldoel Beoordeling van de geldigheid van de ondersteuningsverklaring. Noodzakelijk tenzij een situatie als bedoeld in artikel H 4, achtste lid, van de Kieswet zich voordoet.
Bewaartermijn De ondersteuningsverklaring (Model H 4 Kiesregeling) wordt vernietigd, nadat onherroepelijk is beslist over de geldigheid van de ingeleverde lijsten en de handhaafbaarheid van de daarop voorgedragen kandidaten.
Bron Indiener kandidatenlijst.
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Persoonsgegevens waaruit politieke opvattingen blijken
 • Persoonsgegevens waaruit religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen blijken
Betrokkene(n) Bewijs van betaling waarborgsom (betaler)
Persoonsgegevens
Soort gegevens Achternaam, voorletters, IBAN (bankrekeningnummer) & woonplaats
Verzameldoel Bewijs van ontvangst van betaling van een waarborgsom ten bate van de geldigheid van een kandidatenlijst. Noodzakelijk tenzij zich een situatie voordoet als bedoeld in artikel H 4, achtste lid, van de Kieswet. Vgl. art. H 12 lid 2 Kieswet.
Bewaartermijn Het betalingsbewijs waarborgsom bij kandidaatstelling (Model H 12 Kiesregeling) wordt vernietigd, nadat onherroepelijk is beslist over de geldigheid van de ingeleverde lijsten en de handhaafbaarheid van de daarop voorgedragen kandidaten.
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) Bewijs van betaling waarborgsom (behandelend ambtenaar)
Persoonsgegevens
Soort gegevens Achternaam, voorletters, organisatie waar iemand bij werkzaam is, handtekening
Verzameldoel Het verstrekken van een bewijs van betaling aan degene die de betaling heeft verricht. Tenzij zich een situatie voordoet als bedoeld in artikel H 4, achtste lid, van de Kieswet. Vgl. art. H 12 lid 2 Kieswet.
Bewaartermijn Het bewijs van betaling van de waarborgsom (Model G 1-3 Kies- en referendumregeling) wordt bij de kandidaatstelling overlegt (art. H 12 lid 3 Kieswet) en wordt vernietigd, nadat onherroepelijk is beslist over de geldigheid van de ingeleverde lijsten en de handhaafbaarheid van de daarop voorgedragen kandidaten.
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) Bezwaarmaker
Persoonsgegevens
Soort gegevens Achternaam, roepnaam, sekse, woonplaats.
Verzameldoel Transparantie aangaande de aard van het ingebrachte bezwaar en degene die het bezwaar naar voren heeft gebracht.
Bewaartermijn Het bezwaar wordt opgenomen in een bijlage het proces-verbaal over de geldigheid en nummering van kandidatenlijsten (Model I 4 Kiesregeling) (art. I 18 lid 2 Kieswet). Dit proces-verbaal wordt ter inzage gelegd (art. I 18 lid 1 Kieswet) en op de website van de Kiesraad gepubliceerd.
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) Leden centraal stembureau
Persoonsgegevens
Soort gegevens Voorletters, achternaam, handtekening
Verzameldoel Ondertekening van het proces-verbaal door het centraal stembureau.
Bewaartermijn Het proces-verbaal van het onderzoek naar de kandidatenlijsten (Model I 1 Kiesregeling) en het proces-verbaal over de geldigheid en nummering van kandidatenlijsten (Model I 4 Kiesregeling) worden voor een ieder ter inzage gelegd (art. I 18 lid 1 Kieswet) en op de website van de Kiesraad gepubliceerd. Publicatie op de website geschiedt met weglating van de handtekening.
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Het voorbereiden en nemen van een besluit over de geldigheid van de ingediende kandidatenlijsten (voor iedere kieskring waarvoor zij zijn ingeleverd) en over het handhaven van de daarop voorkomende kandidaten, alsmede over het handhaven van de daarboven geplaatste aanduiding van een politieke groepering. Zie ook art. I 4 Kieswet
Rechtsgrond
  Wettelijke verplichting
Doel verwerking Bijdragen aan een transparant en controleerbaar verkiezingsproces. Zie ook art. I 18 Kieswet.
Rechtsgrond
  Wettelijke verplichting

Is er sprake van automatische besluitvorming?

 • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

 • De processen-verbaal van het onderzoek naar de kandidatenlijsten (Model I 1 Kiesregeling) en over de geldigheid en nummering van de kandidatenlijsten (Model I 4 Kiesregeling) worden voor een ieder ter inzage gelegd (Art. I 18 lid 1 Kieswet) en op de website van de Kiesraad gepubliceerd. Alle documenten die aan de totstandkoming van deze processen-verbaal ten grondslag liggen, exclusief de instemmingsverklaringen, worden na de vaststelling van de uitslag vernietigd.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Voorzitter Kiesraad
Bezoekadres Muzenstraat 85
Den Haag
NEDERLAND
Postadres Postbus 20011
Den Haag
NEDERLAND