Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Awb-zaken Huurcommissie (besluiten, bezwaren, beroepen (bv. WOB) en klachten)
Verwerkingsnummer 2949
Verantwoordelijke(n)
 • Voorzitter van de Huurcommissie

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Aanvragers (bv. WOB-verzoekers); (derde) Belanghebbenden; Bezwaarmakers; Beroep instellers; Klagers en beklaagden; Behandelend ambtenaren, griffiers, rechters etc.
Persoonsgegevens
Soort gegevens Namen, contactgegevens, gegevens mbt de awb-zaken. Afhankelijk van de inhoud van de zaak kunnen bijzondere persoonsgegevens verwerkt worden.
Verzameldoel Teneinde een (ambtshalve) beslissing te nemen dan wel een aanvraag of .. lees verder bij doel(en) van verwerkingen. De verwerking kan verder gebruikt worden voor het maken van statistisc.. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
Bewaartermijn Zie Selectielijst BZK. Afhankelijk van de soort zaak 5, 7 of 20 jaar.
Bron De gegevens worden in beginsel van de betrokkene zelf verkregen. Voor zover de gegevens niet van betrokkene worden verkregen, is de verdere gegevensverwerking verenigbaar, omdat deze berust op een wettelijke bepaling (artikel 6, vierde lid, aanhef, AVG).
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst blijkt
 • Persoonsgegevens waaruit politieke opvattingen blijken
 • Persoonsgegevens waaruit religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen blijken
 • Persoonsgegevens waaruit het lidmaatschap van een vakbond blijkt
 • Gegevens over gezondheid
 • Gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid
 • Gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Teneinde een (ambtshalve) beslissing te nemen dan wel een aanvraag of zienswijze in te dienen; Teneinde een beslissing op bezwaar te nemen dan wel bezwaar aan te tekenen; Teneinde verweer in beroep te kunnen voeren dan wel (administratief, incidenteel of hoger) beroep in te stellen of verzet aan te tekenen; Teneinde een klacht te behandelen dan wel medewerking te verlenen aan een (ambtshalve) onderzoek van de Nationale ombudsman.
Rechtsgrond
  Wettelijke verplichting
Doel verwerking De verwerking kan verder gebruikt worden voor het maken van statistische- en andere overzichten voor interne bedrijfsstatistiek, voor beleids- of wetenschappelijk onderzoek, voor de bedrijfsbeveiliging, het behandelen van geschillen en het doen uitoefenen van accountantscontrole.
Rechtsgrond
  Taak van algemeen belang

Is er sprake van automatische besluitvorming?

 • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

 • 1. Een ander bestuursorgaan, indien: de zaak bij dat bestuursorgaan thuis hoort in welk geval er een wettelijk doorzendplicht is; dat bestuursorgaan belanghebbende bij de zaak is; indien een afschrift naar dat bestuursorgaan dient te worden gezonden.
 • 2. De rechterlijke macht of een andere rechtsprekende organisatie; 3. Hof van Justitie of Europees Hof voor de Rechten van de Mens; 4. De Nationale ombudsman; 5. Belanghebbenden. Voor alle situaties geldt dat dit een wettelijke plicht is.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Voorzitter van de Huurcommissie
Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 20
Den Haag
NEDERLAND