Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Vaststellen verkiezingsuitslag & (tussentijdse) benoeming volksvertegenwoordiger
Verwerkingsnummer 3142
Verantwoordelijke(n)
 • Voorzitter Kiesraad

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Kandidaten
Persoonsgegevens
Soort gegevens Achternaam, voorletters, roepnaam, geslacht, woonplaats
Verzameldoel Alle genoemde gegevens worden gebruikt bij de vaststelling van de verkiezingsuitslag en de bekendmaking daarvan. Het proces-verbaal van het centraal stembureau wordt in de Staatscourant gepubliceerd (art. P 23 Kieswet). Daarnaast worden deze gegevens, met uitzondering van de roepnaam, gebruikt bij de bekendmaking van tussentijdse benoemingen in de Staatscourant (art. W 7 Kieswet).
Bewaartermijn Publicatie van persoonsgegevens in de Staatscourant leidt ertoe dat deze voor onbepaalde tijd blijven bewaard.
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Persoonsgegevens waaruit politieke opvattingen blijken
 • Persoonsgegevens waaruit religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen blijken
Betrokkene(n) Leden centraal stembureau
Persoonsgegevens
Soort gegevens Voorletters, achternaam, handtekening
Verzameldoel Ondertekening van het proces-verbaal door het centraal stembureau.
Bewaartermijn De ondertekening wordt opgenomen in het proces-verbaal van de vaststelling van de uitslag (Model P 22 Kiesregeling) (art. P 22 lid 1 Kieswet). Dit proces-verbaal wordt, met weglating van de handtekening, op algemeen toegankelijke wijze elektronisch openbaar gemaakt (artikel P 23 Kieswet), in de Staatscourant en op de website van de Kiesraad. Publicatie van persoonsgegevens in de Staatscourant leidt ertoe dat deze voor onbepaalde tijd blijven bewaard.
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) Bezwaarmaker
Persoonsgegevens
Soort gegevens Achternaam, roepnaam, sekse, woonplaats.
Verzameldoel Transparantie aangaande de aard van het ingebrachte bezwaar en degene die het bezwaar naar voren heeft gebracht.
Bewaartermijn Het bezwaar wordt opgenomen in een bijlage het proces-verbaal van vaststelling van de verkiezingsuitslag (Model P 22 Kiesregeling) (art. P 22 lid 1 Kieswet). Dit proces-verbaal wordt, met weglating van de handtekening, op algemeen toegankelijke wijze elektronisch openbaar gemaakt (artikel P 23 Kieswet), in de Staatscourant en op de website van de Kiesraad. Publicatie van persoonsgegevens in de Staatscourant leidt ertoe dat deze voor onbepaalde tijd blijven bewaard.
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Het verrichten van werkzaamheden ter vaststelling en bekendmaking van de uitslag van een verkiezing (vgl. art. P 1 Kieswet). Hieronder wordt mede begrepen: – het vastleggen van eventuele bezwaren die bij de vaststelling van de verkiezingsuitslag door kiesgerechtigden zijn ingebracht (vgl. art. P 22 lid 1 Kieswet); en – het uitvoeren van een eventuele hertelling van de stemmen als bedoeld in artikel P 21, eerste lid, van de Kieswet.
Rechtsgrond
  Wettelijke verplichting
Doel verwerking Het verrichten van werkzaamheden in het kader van de (tijdelijke) benoeming van kandidaat-volksvertegenwoordigers.
Rechtsgrond
  Wettelijke verplichting
Doel verwerking Het publiceren van processen-verbaal van de openbare zittingen van de Kiesraad waarin de verkiezingsuitslag wordt vastgesteld.
Rechtsgrond
  Wettelijke verplichting

Is er sprake van automatische besluitvorming?

 • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

 • De Staatscourant - waarin het proces-verbaal van het centraal stembureau waarin de verkiezingsuitslag wordt vastgesteld wordt gepubliceerd, alsmede de benoeming van kandidaten in (tussentijds) ontstane vacatures wordt bekendgemaakt - is een algemeen toegankelijke bron op internet.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Voorzitter Kiesraad
Bezoekadres Muzenstraat 85
Den Haag
NEDERLAND
Postadres Postbus 20011
Den Haag
NEDERLAND