Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Verwerkingen tbv Juridisch handelen
Verwerkingsnummer 3192
Verantwoordelijke(n)
  • Directeur Generaal RVB

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Aanvragers; (derde) Belanghebbenden; Bezwaarmakers; Beroep instellers; Klagers en beklaagden; Behandelend ambtenaren, griffiers, rechters etc. Conform M1110 BZK.
Persoonsgegevens
Soort gegevens Zie M1110 BZK
Verzameldoel Zie M1110 BZK
Bewaartermijn Zie M1110 BZK
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering
Rechtsgrond
  • Wettelijke verplichting

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Zie M1110 BZK

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Directeur Generaal RVB