Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Algemeen Pensienfonds Politieke Ambtsdragers (APPA)
Verwerkingsnummer 3320
Verantwoordelijke(n)
  • Directeur Democratie en Bestuur

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) (Voormalig) Politieke Ambtsdragers
Persoonsgegevens
Soort gegevens NAW-Gegevens
Verzameldoel Nodig voor aanschrijving betrokkene en identiteitscontrole
Bewaartermijn Tot ze wijzigen of tot na de pensioenuitkering stopt
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Kan er geen uitkering betaald worden aan de betrokkene
Soort gegevens BSN betrokkene
Verzameldoel Nodig voor identiteitscontrole en toekenning pensioenen
Bewaartermijn Tot ze wijzigen of tot na de pensioenuitkering stopt
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Kan er geen uitkering betaald worden aan de betrokkene
Soort gegevens Inkomensgegevens betrokkene
Verzameldoel nodig voor de bepaling van de hoogte van de uitkeringen
Bewaartermijn tot na de pensioenuitkering stopt
Bron van werkgever
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Kan er geen uitkering betaald worden aan de betrokkene
Soort gegevens Arbeidsverleden betrokkene
Verzameldoel nodig om hoogte en evt duur van uitkeringen te bepalen
Bewaartermijn tot na de pensioenuitkering stopt
Bron werkgever
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Kan er geen uitkering betaald worden aan de betrokkene
Soort gegevens diensttijdgegevens van betrokkene
Verzameldoel nodig om duur uitkering en re-integratietraject te bepalen
Bewaartermijn tot na de uitkering/ het traject stopt
Bron van werkgever
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Kan er geen uitkering betaald worden aan de betrokkene
Soort gegevens Bankrekeningnummer betrokkene
Verzameldoel Nodig om uitkering te storten
Bewaartermijn tot na de uitkering stopt
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Kan er geen uitkering betaald worden aan de betrokkene
Soort gegevens Gegevens overige pensioenaanspraken betrokkene
Verzameldoel Nodig om hoogte (Netto) pensioenuitkering te bepalen
Bewaartermijn tot na de uitkering stopt
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Kan er geen uitkering betaald worden aan de betrokkene
Soort gegevens Gegevens in het kader van de voortgang van de sollicitatieverplichting van de betrokkene indien deze een sollicitatieverplichting heeft
Verzameldoel nodig om te bepalen of betrokkene zich aan de (wettelijke) afspraken houdt.
Bewaartermijn tot na de uitkering stopt
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Kan er geen uitkering betaald worden aan de betrokkene
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Pensioenregeling op grond van de Appa, waarbij gedacht kan worden aan onder andere opbouw en beheer van.een pensioenadministratie (verstrekken van jaarlijkse pensioenaansprakenbrievén, aanleveren pensioengegevens naar het Nationaal Pensioenregister, toekennen en beheren van pensioenen, betaalbaarstelling van pensioenen, afhandeling van klachten, bezwaar- en beroepschriften, waardeoverdracht en waardeovername);
Rechtsgrond
  • Uitvoering overeenkomst

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Berokkene
  • Verwerker

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Directeur Democratie en Bestuur
Bezoekadres Turfmarkt 47
2511DP Den Haag
NEDERLAND