Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Omgevingsloket online
Verwerkingsnummer 3404
Verantwoordelijke(n)
  • Directeur Ruimte Ordening

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Indiener vergunningsaanvraag
Persoonsgegevens
Soort gegevens NAW-gegevens
Verzameldoel Nodig om persoon te kunnen aanschrijven en voor identiteitscontrole
Bewaartermijn zolang de aanvragprocedure loopt, daarna overgedragen aan bevoegd gezag
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: kan er geen aanvraag ingediend worden
Soort gegevens contactgegevens (telefoon/email)
Verzameldoel nodig om contact op te kunnen nemen met betrokkene
Bewaartermijn zolang de aanvragprocedure loopt, daarna overgedragen aan bevoegd gezag
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: deels; een vande twee is nodig, anders kan er geen aanvraag ingediend worden
Soort gegevens eigendomssituatie mbt de vergunningsaanvraag
Verzameldoel nodig om te bepalen of betrokkene gerechtigd is de vergunningsaanvraag in te dienen
Bewaartermijn zolang de aanvragprocedure loopt, daarna overgedragen aan bevoegd gezag
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: kan er geen aanvraag ingediend worden
Soort gegevens BSN nummer
Verzameldoel komt mee via DigID, wordt gebruikt voor identiteitscontrole
Bewaartermijn zolang de aanvragprocedure loopt, daarna overgedragen aan bevoegd gezag
Bron komt mee via DigID
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: kan er geen aanvraag ingediend worden
Soort gegevens gebruikersprofiel
Verzameldoel Niet-ingezetenen en/of mensen zonder DigID meoten een gebrukersprofiel aanmaken bij het OLO voordat ze aanvragen in kunnen dienen, hiervoor zijn een gebruikersnaam en logingegegevens nodig
Bewaartermijn onbekend
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) Gebruiker vanuitg bevoegd gezag
Persoonsgegevens
Soort gegevens emailadres gelieerd aan het bevoegde gezag (dus bijvoorbeeld anoniem@gemeenteABC.nl)
Verzameldoel Om toegang te krijgen tot OLO als gebruiker van een aangesloten organisatie (bevoegd gezag) moet een gebruikersnaam gemaakt worden, door lokaal beheerder, naam en emailadres zijn hiervoor verplicht
Bewaartermijn totdat bevoegd gezag deze wijzigt
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: anders kunnen de aanvragen niet worden doorgestuurt
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Aanvragen indienen voor omgevings, of watervergunningen en afhandeling van aanvragen door het bevoegde gezag
Rechtsgrond
  • Wettelijke verplichting

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Aangesloten Gemeenten
  • Aangesloten Waterschappen

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Directeur Ruimte Ordening